ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-02-08 Uchwała regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bojadła XL/194/2018 Obowiązujący
2 2018-02-08 Uchwała wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Bojadła, dla których Gmina Bojadła jest organem rejestrujaąym, w wysokości innej niż określona w art.17 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych XL/199/2018 Obowiązujący
3 2018-02-08 Uchwała trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania XL/198/2018 Obowiązujący
4 2018-02-08 Uchwała planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Bojadłach na rok 2018 XL/197/2018 Obowiązujący
5 2018-02-08 Uchwała zmiany uchwały Nr XXXII/161/2017 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 28 marca 2017r w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat a także trybu ich pobierania. XL/196/2018 Obowiązujący
6 2018-02-08 Uchwała czasu bezpłatnego nauczania ,wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła, zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą sześć lat XL/195/2018 Obowiązujący
7 2018-02-08 Uchwała określenia warunków,form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielenia pomocy przewidzianej Programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodziezy zamieszkałych na terenie gminy Bojadła XL/193/2018 Obowiązujący
8 2018-02-08 Uchwała przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Bojadła XL/192/2018 Obowiązujący
9 2018-01-22 Zarządzenie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła. 0050.7.2018 Obowiązujący
10 2018-01-26 Zarządzenie powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wykonanie zadań publicznych zwiazanych z realizacja zadań Gminy Bojadła w roku 2018 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wspierania profilaktyki zdrowotnej oraz wspierania ekonomii społecznej. 0050.8.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach