ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-03-07 2019-03-25 09:00:00 Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Klenica rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu 522613-N-2019 z dnia 2019-03-07 (PDF, 3.2 MiB)
 • SIWZ - Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Klenica - Część I i II (PDF, 1.4 MiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - do edycji - Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Klenica (DOCX, 133.1 KiB)
 • Załącznik nr 1a - Przykładowy przedmiar robót (PDF, 3 MiB)
 • Projekt wraz z opisem technicznym (PDF, 4.1 MiB)
 • Dokumentacja projektowa rysunki (RAR, 3.8 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 19.7 MiB)
 • Zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych (PDF, 406.5 KiB)
 • Informacja o braku sprzeciwu ze Starostwa (PDF, 222.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 2.6 MiB)
 • Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 (PDF, 345 KiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym (PDF, 703.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510081218-N-2019 z dnia 25-04-2019 r. (PDF, 2.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540081473-N-2019 (PDF, 292.6 KiB)
2 2018-08-20 2018-08-31 09:00:00 Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez zakup sprzętów niezbędnych do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków (ciągnika z czołowym ładowaczem, przyczepy i beczki asenizacyjnej) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 606029-N-2018 z dnia 2018-08-20 r. (PDF, 3.7 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Zakup sprzętów niezbędnych do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków (PDF, 966.4 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - do edycji - zakup sprzętów niezbędnych do obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków (DOCX, 136.5 KiB)
 • Załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia - ciągnik wraz z ładowaczem (PDF, 395 KiB)
 • Załącznik nr 1b - Opis przedmiotu zamówienia - beczka asenizacyjna (PDF, 382 KiB)
 • Załącznik nr 1c - Opis przedmiotu zamówienia - przyczepa z nadstawkami (PDF, 381 KiB)
 • Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 401 KiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym (PDF, 704.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i ofertach odrzuconych (PDF, 2.2 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500229020-N-2018 z dnia 24-09-2018 r. (PDF, 3.1 MiB)
3 2018-06-05 2018-06-20 09:00:00 Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bojadła rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 567643-N-2018 z dnia 2018-06-05 r. (PDF, 587.9 KiB)
 • SIWZ - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bojadła (PDF, 1.2 MiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - do edycji - budowa wodociągu (DOCX, 127.8 KiB)
 • Załącznik nr 1a - Wzór zestawienie (Przykładowy przedmiar robót wodociąg Bojadła) (PDF, 23.1 KiB)
 • Projekt budowlany wraz z opisem technicznym (PDF, 3.2 MiB)
 • Rys. 1 - Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu (PDF, 1.5 MiB)
 • Rys. 2 - Profil sieci wodociągowej (PDF, 441.2 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 118.5 KiB)
 • Pozwolenie na budowę nr 45-15 (PDF, 983.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 423.8 KiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym (PDF, 686 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500168220-N-2018 z dnia 18-07-2018 r. (PDF, 3.2 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500168373-N-2018 z dnia 18-07-2018 r. (PDF, 276.4 KiB)
4 2018-05-14 2018-05-30 09:00:00 Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bojadła rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 557590-N-2018 z dnia 2018-05-14 r. (PDF, 561.8 KiB)
 • SIWZ - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bojadła (PDF, 1.2 MiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - do edycji - budowa wodociągu (DOCX, 127.5 KiB)
 • Załącznik nr 1a - Wzór zestawienie (Przykładowy przedmiar robót wodociąg Bojadła) (PDF, 23.1 KiB)
 • Projekt budowlany wraz z opisem technicznym (PDF, 3.2 MiB)
 • Rys. 1 - Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu (PDF, 1.5 MiB)
 • Rys. 2 - Profil sieci wodociągowej (PDF, 441.2 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 118.5 KiB)
 • Pozwolenie na budowę nr 45-15 (PDF, 983.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 710.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym (PDF, 403 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 403.4 KiB)
5 2018-04-09 2018-04-24 10:00:00 Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez budowę 19 przydomowych oczyszczalni ścieków rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.3 MiB)
 • SIWZ - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Część I i II (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - do edycji (DOCX, 123.3 KiB)
 • Zalacznik nr 1a do SIWZ - Zestawienie kosztowe POS Bojadła (XLSX, 14.5 KiB)
 • 01. Lista POŚ - Gmina Bojadła (PDF, 209.8 KiB)
 • 02 Plany sytuacyjne [nr katalogowy] (RAR, 5.8 MiB)
 • 03 Opisy techniczne i strony tytułowe [nr katalogowy] (RAR, 5.6 MiB)
 • 04 Opinie gruntowo-wodne lub hydrologiczne [nr katalogowy] - Część 1 (RAR, 5.7 MiB)
 • 04 Opinie gruntowo-wodne lub hydrologiczne [nr katalogowy] - Część 2 (RAR, 4.8 MiB)
 • 05 Rysunki szczegółowe (RAR, 5.3 MiB)
 • 06 Uzgodnienia branżowe [nr katalogowy] (RAR, 2.9 MiB)
 • 07 Poglądowe przedmiary robót (RAR, 680 KiB)
 • 08 STWiOR (RAR, 2.6 MiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym (PDF, 437.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 939.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500108582-N-2018 (PDF, 1.8 MiB)
6 2017-10-31 2017-11-09 10:00:00 Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojadłach. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 609516-N-2017 z dnia 2017-10-31 (PDF, 5.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 939.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 514.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (PDF, 398.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust.1 (PDF, 749.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udzialu (PDF, 590.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej (PDF, 286.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy (PDF, 384.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz dostaw (PDF, 435.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 434.8 KiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym (PDF, 441.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 951.1 KiB)
7 2017-05-04 2017-05-15 11:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bojadła oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 234.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (XLS, 62 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy (DOC, 179.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty (DOC, 54.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenia (DOCX, 26.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie - grupa kapitałowa (DOC, 44.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania w związku z treścią SIWZ (PDF, 756 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania w związku z treścią SIWZ 2 (PDF, 2 MiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 432.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 438.3 KiB)
8 2016-11-14 2016-11-22 10:00:00 Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojadłach rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 891 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 424.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (PDF, 397.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust.1 (PDF, 748.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udzialu (PDF, 589.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej (PDF, 286.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy (PDF, 379.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym (PDF, 415.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 902.8 KiB)
9 2015-09-07 2015-09-16 13:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bojadła 01.01.2016-31.12.2017 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia (PDF, 7.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (XLSX, 23.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Umowa sprzedaży energii elektrycznej (PDF, 631.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wzór wniosku (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia art. 22 ust. 1 (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej (DOC, 35.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 534.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 315.5 KiB)
10 2015-02-26 2015-04-13 09:00:00 Dostawa dwóch terenowych lekkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z Gminy Bojadła rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 26 lutego 2015 r. (PDF, 133.9 KiB)
 • SIWZ zostanie udostępniona po upublicznieniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 138.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.03.2015 r. (PDF, 195.9 KiB)
 • SIWZ - Dostawa dwóch lekkich pojazdów bojowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bojadła (upubliczniona 03.03.2015 r.) (PDF, 1.4 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 686.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 (PDF, 1.2 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 353.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu