ˆ

Pisma i Deklaracje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wzór 2014 wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-11 06:42:25 przez Sebastian Nowak

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW W 2014 R.
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2014 roku.
Podstawą prawną do ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,  stanowi ustawa z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.).
 
 Kto może wnioskować o zwrot akcyzy?
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy składać do Wójta, burmistrza (prezydenta miasta właściwego ze względu na  miejsce położenia  gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu   producenta rolnego  ( w tym dzierżawcy).
Przy tym należy pamiętać, że za producenta rolnego w rozumieniu ustawy uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W sytuacji, gdy grunty  gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
Z kolei  za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązany jest  podać  we wniosku  numer z tego rejestru.
Należy zwrócić tu uwagę, iż osoba składająca wniosek  o zwrot podatku akcyzowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej  musi  m. in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie  składania wniosku.
 
W jakich terminach można ubiegać się o zwrot ?
Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego dwa razy w roku w ramach określonego limitu rocznego. W tym celu należy złożyć wniosek  do Urzędu Gminy Bojadła w następujących terminach:
  • w terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2014 r
W jaki sposób określany jest limit roczny zwrotu podatku akcyzowego?
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1408), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
 
Jaka stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  obowiązuje w 2014 r.?
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2014 r. nie zmieni się w stosunku do 2013 r.
A zatem w 2014 r.,  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie  oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r.  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1408)   , wynosić będzie 0,95 zł na 1 litr oleju.
 
Co powinien zawierać wniosek i skąd  można go pobrać ?
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest jednakowy dla wszystkich i  został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 789).
 
Wniosek dostępny  jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bojadła, a także bezpośrednio w Urzędzie  Gminy - pokój nr 1.
 
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT  potwierdzające zakup oleju napędowego w danym okresie. Faktury powinny spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).
 
Kiedy producent rolny otrzyma zwrot?
Producent rolny po spełnieniu wszystkich wymagań ustawowych otrzymuje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Natomiast wpłata producentom rolnym  przyznanego zwrotu podatku akcyzowego następuje  w terminie:
  • 1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Natomiast w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji wypłata zwrotu podatku następuje w terminie 14 dni od dnia, gdy nowa decyzja stała się ostateczna.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sebastian Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-11 06:41:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-11 06:42:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Nowak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-02-17 10:50:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4324 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony