ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje odnośnie wpisu

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
 
Zgodnie z art. 9b i 9c  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
I.         WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, który powinien zawierać:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej należy dołączyć:
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze. zm.).
Uwaga! Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 1 stycznia 2012 r. posiadali zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojadła, mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r.
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że:
 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze. zm.)”.
Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
 
II.           OPŁATY
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej  powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłata skarbowa wynosi:
 • za wpis  50,00 zł
Opłatę skarbową można  uiścić  na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bojadła – Bank Spółdzielczy  Nowa Sól  64 9674  0006 0000 0030 3390 0001

Przedsiębiorcy którzy w  dniu wejścia w życie  ustawy (01.01.2012 r) posiadali zezwolenie na odbieranie odpadów  komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej.

III.        Termin załatwienia sprawy

Dokonanie wpisu  przedsiębiorcy 7 dni.

IV.        UWAGI

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
 • posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 • utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
 • przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
 • przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Zientek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Zientek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-11 06:53:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-11 06:59:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-11 06:59:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8621 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »