ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

-

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestracja przedszkoli niepublicznych
 
Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) przedszkole niepubliczne może założyć osoba fizyczna lub osoba prawna po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół niepublicznych, którą prowadzi gmina. Gmina wpisuje przedszkole niepubliczne do ewidencji po spełnieniu przez wnioskodawcę warunków określonych w art. 82 ust. 2 ustawy o systemie oświaty oraz stwierdzeniu zgodności statutu placówki z przepisami ustawy o systemie oświaty.
Zgłoszenie do ewidencji przedszkola niepublicznego powinno zawierać następujące dane :
 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić przedszkole, jej miejsca zamieszkania lub siedziby :
- w przypadku gdy osobą prowadzącą ma być osoba fizyczna należy do zgłoszenia do ewidencji dołączyć kserokopię dowodu osobistego,
- w przypadku gdy osobą prowadzącą ma być osoba prawna należy złożyć kopię aktualnego z ostatnich 3 m-cy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu do lokalu np. : akt własności lokalu, umowa najmu, użyczenia, itp.,
      - w momencie złożenia wniosku można przedłożyć pisemne przyrzeczenie właściciela lokalu dot. zawarcia umowy na lokal, a przed rozpoczęciem działalności placówki należy przedłożyć właściwą umowę,
3.  pozytywna opinia p. poż. dot. warunków ochrony przeciwpożarowej w obiekcie
przedszkola, wydana przez Państwową Straż Pożarną
 1. pozytywna ocena sanitarna wydana przez Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego dot. warunków lokalowych przedszkola pod względe bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy,
 2. kopie dokumentów dot. kwalifikacji dyrektora przedszkola i pracowników pedagogicznych (dyplomy ukończenia studiów licencjackich, wyższych lub studiów podyplomowych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnej edukacji lub nauczania początkowego lub nauczania zintegrowanego),
 3. statut przedszkola,
 4. informacja wnioskodawcy o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy o systemie oświaty statut przedszkola powinien określać :
 1. nazwę, typ placówki oraz jej zadania,
 2. osobę prowadzącą przedszkole,
 3. organy przedszkola oraz zakres ich zadań i kompetencji,
 4. organizację przedszkola,
 5. prawa i obowiązki pracowników,
 6. prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których dziecko może być skreślone z listy,
 7. sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność placówki,
 8. zasady przyjmowania uczniów do przedszkola.
Przy opracowywaniu statutu należy kierować się przepisami art. 14, art. 39-43 ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624, ze zm.).
Do uzyskania wpisu do ewidencji nie jest wymagana pozytywna opinia kuratora oświaty. Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne jest zobowiązany do realizacji podstawy programowej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Gmina wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji przedszkola niepublicznego w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia, a kopię zaświadczenia przekazuje Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w Gorzowie Wlkp. oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolami niepublicznym prowadzonymi na terenie Gminy Bojadła sprawuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 1 a ustawy o systemie oświaty wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 – 6 lat, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Dyrektor przedszkola dokonuje oceny każdego przypadku indywidualnie. Dziecko 2,5-letnie powinno być w miarę rozwinięte pod względem psychofizycznym. Dzieci młodsze nie mogą być przyjmowane do przedszkola, ponieważ byłoby to naruszeniem wyżej wymienionych przepisów. 
 
      Dotacje:
1) Zgodnie z art. 90 ust. 2 b ustawy o systemie oświaty dotacje  dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia,
z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego – pod warunkiem, że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole (posiadająca wpis do ewidencji szkół niepublicznych) poda gminie planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Dotacja przysługuje od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego
2) Dotacje są przekazywane co miesiąc na dzieci przyjęte do przedszkola niepublicznego zgodnie z powyższymi przepisami.   
 
 
Zgłoszenie do ewidencji  szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Wójta Gminy Bojadła
- .doc
- .pdf
  
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Piwowar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-10 11:32:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Nowak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-08-10 11:33:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Nowak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-12-18 14:27:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6941 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »