ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Informacja ogłoszona dnia 2022-08-04 11:52:08 przez Karol Matysik

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
KARTA USŁUG
URZĄD GMINY BOJADŁA
66-130 BOJADŁA, ul. SULECHOWSKA35
TEL. 68 3523 332 00, FAX 68 329 76 17
e-mail:   www: http://www.bojadla.pl, http://bip.bojadla.pl
Adres skrytki na platformie ePUAP: /o7tq6q0c9r/skrytka
OR
 UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Nazwa komórki organizacyjnej /stanowisko:
Sekretarz, p.13  tel. 68 329 76 08
prowadzi ewidencję centralną dla Urzędu Gminy Bojadła
Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony na przykładowym formularzu dostępnym poniżej
Formularz (druk):
Opłaty:
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jednakże w sytuacji, gdy urząd  ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia
lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej (wskazanej we wniosku), można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
W takiej sytuacji:
 1. w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku urząd powiadamia o konieczności wniesienia opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej;
 2. wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia może:
   a) uiścić opłatę – wówczas wnioskowana informacja udostępniona jest wnioskodawcy niezwłocznie,
   b)zmienić wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas zmodyfikowany wniosek rozpatruje się ponownie,
   c) wycofać wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu;
 1. jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia nie wniesie opłaty za udostępnienie informacji publicznej, nie wycofa wniosku, ani nie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej, urząd udostępnia wnioskowaną informację publiczną i wydaje postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej.
Kto może załatwić sprawę:
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Termin realizacji:
 
 1. Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 2. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1 powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do urzędu.
Sposób załatwienia sprawy (złożenia wniosku):
 1. osobiście - w Sekretariacie urzędu
 2. pocztą tradycyjną: 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska 35
 3. drogą elektroniczną na adres e-mail: lub na platformie ePUAP
Tryb odwoławczy:
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji.
W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, odwołanie  składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze Al. Niepodległości 7 65-048 Zielona Góra w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Bojadła. Skargę na bezczynność organu wnosi się do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 66-400Gorzów Wlkp., ul. Dąbrowskiego 13, za pośrednictwem organu, który nie udostępnił informacji publicznej.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
Dodatkowe informacje:
 1. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu  (http://bip.bojadla.pl).
 2. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonej we wniosku.
 3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie   w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może zostać udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.
 4. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
Uwagi:
 1. Wniosek rozpatruje merytorycznie komórka organizacyjna urzędu  właściwa dla przedmiotu udzielanej informacji.
 2. Informacja może być udostępniona na miejscu lub przekazana drogą korespondencyjną.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Piwowar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-04 11:52:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Matysik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-04 11:52:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Matysik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-08 09:24:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
229 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony