ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zamówienie publiczne - Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-05 17:15:13 przez Sebastian Nowak

Akapit nr - brak tytułu

ITPP.2710.2.2011                                             Bojadła, 01.12.2011 r.
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Przedmiot zamówienia:
Kompleksowa obsługa budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła.
1)   Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bojadła
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
www.bojadla.pl          
pn - pt. 7.15-15.15
2) Określenie trybu zamówienia:
 
przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Strona www.bojadla.pl zakładka BIP – przetargi lub w siedzibie zamawiającego.
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Bojadła oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła.
W zakres zamówienia wchodzą:
1. Bieżąca obsługa bankowa polegająca na: 
a. Otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego Gminy Bojadła oraz rachunków
pomocniczych,
b. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych w kasach banku na wszystkie rachunki 
Zamawiającego:
- przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby upoważnione   
działające w imieniu posiadaczy rachunków,
- przyjmowanie wpłat gotówkowych od osób trzecich na rachunki zamawiającego.
c.   Dokonywaniu wypłat gotówkowych w kasach banku:
- przez osoby upoważnione, działające w imieniu posiadaczy rachunków za pomocą  
czeków oraz za pomocą zlecenia wypłaty gotówkowej,
- na rzecz osób fizycznych, wskazanych przez posiadacza rachunku w zleceniach  
wypłaty gotówkowej.
d. Realizacji poleceń przelewów wewnętrznych i zewnętrznych na wszystkich   
rachunkach Zamawiającego w wersji elektronicznej i papierowej.
e. Sporządzaniu wyciągów bankowych w formie papierowej lub w formie pliku
elektronicznego, przedstawiających obroty za okres jednodniowy na poszczególnych  
rachunkach bankowych:
- wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, numer rachunku, walutę  
rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku,
- wyciąg bankowy musi zapewniać możliwość identyfikacji źródeł przychodów, 
poprzez określenie nazwy kontrahenta, tytuł płatności (wszystkie informacje jakie
zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności), daty obciążenia 
rachunku  kontrahenta bądź też daty dokonania wpłaty przez kontrahenta za
pośrednictwem poczty lubi innych sposobów wpłaty, kwoty wpłaty lub innych
parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Bankiem. Zakres informacji
nie będzie wykraczał poza dostępny w systemie rozliczeń międzybankowych.
- przekazane przez Bank wyciągi bankowe muszą zawierać informacje tożsame
z danymi umieszczonymi w systemie bankowości elektronicznej.
f.   Wydawaniu blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie.
g.   Zastrzeganiu czeków zagubionych lub skradzionych.
h.   Prowadzeniu depozytu.
i.  Instalacji i serwisie elektronicznego systemu obsługi bankowej home-banking (na 6-
ściu stanowiskach w Urzędzie Gminy Bojadła wraz z przeszkoleniem pracowników
w zakresie obsługi programu (szkolenie musi odbyć się w siedzibie Zamawiającego)..    
Program powinien umożliwiać w szczególności:
- dostęp do usług przez 24 godzin na dobę w każdym dniu roboczym,
- możliwość dokonywania przelewów bankowych,
- dokonywanie operacji w czasie rzeczywistym,
- generowanie daty i godziny operacji,
- generowanie wydruków wyciągów bankowych,
- przechowywanie przelewów i wyciągów bankowych w archiwum systemu,
- umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem elektronicznym,
- wykonywanie analiz i raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy
z możliwością drukowania,
- bezpieczny chroniony hasłami dostęp do kont bankowych,
- prowadzenie serwisu oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji
aktualizujących, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja
serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 3 godzin,
- jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (wymóg  
systemu wielostanowiskowego),
- informowanie użytkowników o wszystkich istotnych sprawach związanych
z systemem bankowości elektronicznej (np. informacja o awariach, aktualizacjach, 
przelewach odrzuconych przez bank).
j. Automatycznym rozliczaniu na dzień 31 grudnia roku budżetowego sald rachunków   
bieżących i pomocniczych (wskazanych przez Zamawiającego) jednostek 
budżetowych i przekazywanie zgromadzonych na nich środkach na rachunek  
budżetu.
k.   Wydawaniu zaświadczeń, potwierdzeń.
l. Zapewnieniu doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do
współpracy z Zamawiającym:  
- bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub grupę osób, które będą współpracować
z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów operacyjnych,
realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności itp.,
- kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, telefonicznie
i mailowo.
2. Lokata OVERNIGHT: Automatyczne przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunkach (powyżej 50.000,00 zł) na lokaty jednodniowe i weekendowe. Oprocentowanie lokat O/N ustalone według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1 M skorygowaną o wskaźnik banku stały w całym okresie trwania umowy. Wysokość stopy WIBID 1M do sporządzenia oferty - średnia z okresu od 01.10.2011 do 31.10.2011 r. (4,46). 3. Kredyt w rachunku bieżącym: Możliwość zaciągnięcia kredytu do wysokości określonej upoważnieniem w projekcie 
uchwały budżetowej (na 2012 rok kwota 300 000 zł), na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na podstawie odrębnie złożonego
wniosku do banku (dodatkowa coroczna umowa). Kredyt w następnych latach
objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok
budżetowy określać będzie niższą lub wyższą wartość kredytu.
Od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym nie będzie pobierana prowizja
przygotowawcza oraz inne opłaty.
Wysokość stopy w ofercie WIBOR 1M – średnia stawka WIBOR 1M z okresu od 
1.10.2011 do 31.10.2011 r. (4,14) plus marża banku niezmienna w całym okresie
trwania umowy.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Słownictwo główne
66.11.00.00.
4   -  Usługi Bankowe    
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia:
 
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 01.02.2012 roku do dnia 31.01.2015 roku. (36 miesięcy)
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z poen. zmianami),
    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie umowy,
    dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
    posiadają lub zobowiążą się posiadać (od 01.02.2012 roku) oddział/filię/punkt kasowy Banku na terenie miejscowości Bojadła, zapewniający obsługę od poniedziałku do piątku, co najmniej 7 godzin dziennie i będą go utrzymywać przez cały okres obowiązywania umowy,
    zobowiążą się zainstalować system bankowości elektronicznej Home-banking
    w Urzędzie Gminy Bojadła oraz w jednostkach organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego o których mowa wyżej,
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego „spełnia/nie spełnia”.
Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z dalszego postępowania.
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
    1 - Cena – 70 %
    2 - Wysokość oprocentowania lokaty OVERNIGHT – 15%
    3 - Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym – 15%
10) Miejsce i termin składania ofert w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Bojadła
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
do dnia 2011-12-09 do godz. 09:00  Pokój nr 8 Sekretariat
 
11) Termin związania ofertą
 
Okres 30 dni, od upływu terminy składania ofert
 
12) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
 
13) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
 
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
 
14) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
 
15) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4
 
Zamawiający nie przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających.
 
16) Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
Ogłoszenie zamieszczono w dniu 01.12.2011 r. nr - 406594 - 2011
                                                             Wójt Gminy Bojadła
                                                                               Grzegorz Doszel
 
Dokumenty Gminy:
    Uchwała budżetowa na 2011
    Wieloletnia prognoza finansowa
    Wykonanie budżetu za 2010
    Planowa kwota długu
    Wykowanie półrocze 2011
    Wykonanie kwartał III 2011
    Informacje o stanie mienia komunalnego
    Uchwała budżetowa 2012 - projekt
    WPF 09.2011
    Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
    Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach ...
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony