ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Urząd Stanu Cywilnego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-05 17:15:12 przez Sebastian Nowak

Akapit nr - brak tytułu

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi rejestrację urodzeń, małżeństw, zgonów dla gminy Bojadła.
Sprawy związane z USC załatwiane są w godzinach pracy Urzędu Gminy:
            pon.   800 - 1500
            wt. - pt.  715 - 1415
Podstawa Prawna :
 • ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego, (Dz. U. Nr 36, poz. 180 z późn. zmianami),
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania, oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. (Dz. U. 1998r. Nr 136, poz. 884 z późn. zmianami),
 • ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 86, poz. 960 z późniejszymi zmianami),
 • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993r. (Dz. U. z 1998, Nr 51, poz. 318)
Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
 • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braków
 • zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego.
Wyżej wymienione odpisy oraz zaświadczenia wydaje się :
 • na wniosek sądów lub innych organów państwowych,
 • osoby której stan cywilny został stwierdzony w akcie,
 • jej wstępnego,
 • jej zstępnego,
 • rodzeństwa,
 • małżonka lub przedstawiciela ustawowego,
 • na wniosek innych osób, które wykażą w tym interes prawny.
OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY SKARBOWE
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego - 22 zł,
 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego - 33 zł,
 • zaświadczenie o braku ksiąg lub aktu - 24 zł
 • decyzja administracyjna - 39 zł,
 • decyzja o transkrypcję aktu zagranicznego - 50 zł,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju - 38zł,
 • sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł,
 • decyzja o zminie imion i nazwisk - 37 zł,
Aby otrzymać odpis (skrócony lub zupełny) z powyższych zbiorów należy złożyć podanie wraz z odpowiednią opłatą skarbową oraz okazać dowód tożsamości. Dane z rejestrów są dokumentami dostępnymi dla osób spełniających warunki art. 83 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ
W celu otrzymania zaświadczenia o zameldowaniu należy złożyć podanie wraz z odpowiednią opłatą skarbową 17 zł za wydanie zaświadczenia oraz okazać dowód osobisty.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZE ZBIORÓW MELDUNKOWYCH
    dane ze zbiorów meldunkowych udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu, który składa się na formularzu wraz ze stosowną opłatą skarbową - 17 zł,
    do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty dokonanej w kasie Urzędu Gminy,
    za jednostkowe dane należy uznać dane jednej osoby.
 
« powrót do poprzedniej strony