ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na wsparcie/ powierzenie realizacji zadań samorządu gminy w roku 2012 w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz profilaktyki zdrowotnej.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-11 06:48:45 przez Sebastian Nowak

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Wójt Gminy Bojadła
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wsparcie/ powierzenie  realizacji  zadań samorządu gminy w roku 2012 w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz profilaktyki zdrowotnej. Rodzaj , formy realizacji zadania, wysokość środków publicznych na realizację zadania w 2012 roku określa ustawa budżetowa  na 2012 r.

1. Upowszechniania sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia, aktywnej formy spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży  na terenie Gminy Bojadła  w różnych dyscyplinach sportu między innymi – piłka nożna, siatkówka, koszykówka, szachy, biegi poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zajęć, zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym – udział w zawodach w ramach współzawodnictwa, reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych.
Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej mieszkańców gminy.

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania w 2012 r. : 16.000 zł. Wysokość środków finansowych przekazanych przez Gminę Bojadła na realizację tych samych zadań w 2011r. 16.000 zł. Powyższa kwota może ulec  zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Bojadła lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy.
2. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie . W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
3. Wójt Gminy Bojadła może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie , podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta między oferentem a Gminą Bojadła
 
III. Termin i warunki realizacji zadania
1.Termin realizacji zadania –2012 rok z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie .
IV. Termin składania ofert
1.  W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11, ust 3 ustawy.
2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).
Wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są u pracownika Urzędu Gminy  Bojadła zajmującego się promocją, kulturą i sportem.
3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
2. Do ofert należy dołączyć:
1)      Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
2)      W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta-(ów).
3)      Statut organizacji.

1. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert” i nazwą zadania, dyscypliny sportu w Sekretariacie Urzędu Gminy  Bojadła, ul. Sulechowska 35 w godzinach: 815-1500
w terminie do dnia   17 lutego 2012 r.
Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone na innych drukach, niekompletne, albo wpłyną pocztą po tym terminie.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1.      Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia przyjmowania ofert. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową.
2.      Kryteria oceny złożonych ofert:
a)      merytoryczna wartość oceny,
b)      możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych,
c)      koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
d)     zakres finansowania oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu oraz doświadczenie z dotychczasowa współpracą z Gminą Bojadła.
3.      Komisja Konkursowa przedstawia Wójtowi Gminy Bojadła ocenę i propozycję wysokości dotacji na realizację projektu. Wójt Gminy Bojadła podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.

 
VI. Postanowienia końcowe.
1.      Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczenia we wszystkich materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Bojadła.
2.      Dotowany podmiot będzie zobowiązany do:
1)      Wyodrębnienia rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.
2)      Dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów dokumentów( faktur, rachunków)  oraz dokumentacji o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej, która nie ogranicza prawa Gminy od kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
  3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojadła oraz  opublikowane na stronie internetowej bip.bojadla.pl
 
 
Wójt Gminy
mgr inż.  Grzegorz Doszel
« powrót do poprzedniej strony