ˆ

Procedury

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ochrona zwierząt, ochrona wód, usuwanie drzew i krzewów

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Opis:
Ochrona zwierząt.

Każdy zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Zwierzę które jest rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane, może być odebrane, czasowo lub na stałe właścicielowi lub innej utrzymującej jej osobie na podstawie decyzji Wójta i przekazane do schroniska dla zwierząt albo pod opiekę innej osoby lub instytucji.
 
Ochrona wód.
Wody podlegają ochronie, niezależnie od tego czyją stanowią własność. Właścicielowi przysługuje prawo do korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się na jego gruncie, prawo to nie stanowi prawa do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego zezwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne wydaje Starosta. Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów. Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, jeżeli te urządzenia są objęte działalnością spółki wodnej – do tej spółki.
 
Usuwanie drzew i krzewów.
O usunięcie drzew lub krzewów ubiegać może się posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1.imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości
2.tytuł prawny władania nieruchomością
3.nazwa gatunku drzewa lub krzewu
4.obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm
5.przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew
6.przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu
7.wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy
Dane zawarte we wniosku sprawdzane są w terenie, z czego sporządzany jest stosowny protokół.
Zezwolenie lub odmowę na wycinkę drzew lub krzewów wydaje w stosownej decyzji Wójt Gminy. Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Wójta.
 
Przyjmowanie interesantów:
w godzinach pracy Urzędu Gminy
 
 
Osoba odpowiedzialna:
Danuta Zientek tel. 68 329 76 12
 
Wymagane załączniki:
 
Termin realizacji:
Termin rozpatrzenia wniosku i wydanie decyzji – do 1 miesiąca.
 
Opłaty:
Opłaty skarbowe.
       Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.
Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu oraz rodzaju i gatunku drzewa. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden cm obwodu pnia na wysokości 130 cm:
1.300,42 zł – przy obwodzie do 25 cm
2.456,21 zł przy obwodzie 26-50 cm
3.712,13 zł przy obwodzie 51 -100 cm
4.1 112,70 zł przy obwodzie 101-200cm
5.1 669,05 zł przy obwodzie 201-300 cm
6.2 336,67 zł przy obwodzie 301-500 cm
7.3 004,28 zł przy obwodzie 501-700 cm
8.3 894,45 zł przy obwodzie powyżej 700 cm
 
Za usunięcie 1 m2 krzewów pobiera się opłatę w wysokości 222,54  zł.
Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:
 1. na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie ( w lasach, owocowych, których wiek nie przekracza 5 lat
 2. których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 3. jeżeli usunięcie jest związane z odnową drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
 4. które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia
 5. które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego
 6. w związku z przebudową dróg publicznych
 7. które wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane
 8. z parków, ogrodów działkowych w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów
 9. które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie z przyczyn nie zależnych od posiadacza nieruchomości
 10. topoli o obwodzie pnia powyżej 100cm jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie drzewami innych gatunków
 11. jeżeli usunięcie wynika z ochrony roślin objętych ochroną gatunkową lub ochroną siedlisk przyrodniczych
 12. z grobli stawów rybnych
 13. jeżeli usunięcie było związane z wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu stosunków wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń
Wójt, wymierza administracyjną karę pieniężną za:
1) zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności;
2) usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
3) zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.
2. Uiszczenie kary następuje w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość kary stała się ostateczna.
3. Termin płatności kar wymierzonych na podstawie ust. 1 odracza się na okres 3 lat, jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub krzewów nie wyklucza zachowania ich żywotności oraz możliwości odtworzenia korony drzewa i jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania w celu zachowania żywotności tych drzew lub krzewów.
4. Kara jest umarzana po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o odroczeniu kary i po stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu albo odtworzeniu korony drzewa.
5. W razie stwierdzenia braku żywotności drzewa lub krzewu albo nieodtworzenia korony drzewa karę uiszcza się w pełnej wysokości, chyba że drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości.
6. Karę nałożoną za zniszczenie terenów zieleni umarza się w całości, jeżeli posiadacz nieruchomości odtworzył w najbliższym sezonie wegetacyjnym zniszczony teren zieleni.
7. Na wniosek, złożony w ciągu 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, karę można rozłożyć na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat.
Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku zniszczonego lub usuniętego bez zezwolenia drzewa jest niemożliwe, z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50%.
Jeżeli ustalenie obwodu zniszczonego lub usuniętego bez zezwolenia drzewa jest niemożliwe, z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się, przyjmując najmniejszy promień pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%.
Jeżeli ustalenie wielkości powierzchni zniszczonych lub usuniętych bez zezwolenia krzewów nie jest możliwe, z powodu usunięcia gałęzi i korzeni, wielkość tę przyjmuje się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego.
Stawki kar za zniszczenie jednego metra kwadratowego terenu zieleni wynoszą:
1) dla trawników – 46 zł;
2) dla kwietników – 395 zł.
 
Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
Informuję, że zgodnie z ustawą w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (Dz. U. z dnia 30 marca 2006 r. Nr 52 poz. 379) prawo zwrotu podatku przysługuje podatnikom rolnym, będącym posiadaczami gospodarstwa rolnego  (w rozumieniu przepisów o podatku rolnym).
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup  oleju napędowego do produkcji rolnej  oraz w przypadku gdy   producent rolny  podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego należy  załączyć  jego odpis.
Wnioski można składać w dwóch terminach:
- I termin od 1 marca do 31 marca 2009 r.
- II termin do 1 września do 30 września 2009r.
 
Kwota zwrotu podatku ustalana jest jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej  i stawki za 1 litr ( stawka w 2009 r. wynosi 0,85 zł/litr).
Kwota zwrotu nie może przekroczyć kwoty wyliczonej jako iloczyn stawki za 1 litr, liczby 86 i powierzchni użytków będących w posiadaniu rolnika wykazanej w ewidencji gruntów wg stanu na 1 kwietnia 2009 r.
Przy ustalaniu w/w limitu nie uwzględnia się gruntów na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.
Poniżej przykładowe wyliczenie maksymalnej kwoty zwrotu dla gospodarstwa o pow. 5 ha:
Przykład:
Limit zwrotu podatku akcyzowego przy gosp. O pow. 5 ha wynosi:
1.       Stawka dopłaty do 1 ha (86 x 0,85) = 73,10 zł
5 ha x 73,10 zł = 365,50 zł – limit roczny
2.       Stawka dopłaty do 1 litra = 0,85 zł/litr
Limit zwrotu  akcyzy nie może przekroczyć zakupu litrów paliwa tj.
365,50 zł podzielić 0,85 zł/1 litr = 430 litrów paliwa
Gdzie:
86 – liczba wynikająca z ustawy, określająca wielkość przyjętego ustawą max. Zużycia oleju napędowego w wysokości 86 litrów na 1 ha użytków rolnych,
0,85 – stawka zwrotu (określona w drodze  rozporządzenia  przez Radę Ministrów na rok  2009 r. ).
Tryb odwoławczy:
Etapy:
Podstawa prawna:
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Wojnakowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Wojnakowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-03 21:04:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-05 19:13:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Matysik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-28 11:17:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4041 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »