ˆ

Procedury

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ustalanie numeru porządkowego nieruchomości

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Podstawa prawna:
 
- Art. 47a oraz art.47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. W sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125)
- Art. 1, ust. 1, pkt 1, p.p-kt a i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. - o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.)
- Art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
- Art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.)
 
Wymagane dokumenty:
 1. Dla ustalenie numerów porządkowych należy przedłożyć:
  - wniosek o ustalenie numeru porządkowego sporządzony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia    2012 r. (poz. 125)
  - dla budynku istniejącego - kopię  mapy zasadniczej, ewidencyjnej lub kopię mapy  z projektem podziału nieruchomości z naniesionym budynkiem
  - dla budynku w budowie lub budynku prognozowanego - kopię projektu zagospodarowania działki lub terenu
 2. Dla wydania zaświadczenia o numerze porządkowym należy przedłożyć:
  - wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
  - dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości w przypadku jeśli wnioskodawca nie jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków
  - dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej
 
Miejsce załatwienia sprawy:
 
Urząd Gminy w Bojadłach – Stanowisko ds. Nieruchomości i Planowania Przestrzennego ul. Sulechowska 35, pok. Nr 2
w godz. pracy Urzędu
tel. 068 3523332
Osoba kontaktowa: Kamila Latarowska - tel. 68 352 33 32 wew. 41
 
Sposób i termin załatwienia sprawy:
 1. Wydanie zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego budynku następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów za wyjątkiem budynków, położonych przy ulicy lub placu, dla których prowadzona jest procedura zmierzająca do uchwalenia przez Radę Miasta Wrocławia ich nazwy.
 2. Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy:
 1. Od zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego odwołanie nie przysługuje. Ww. czynność podlega kontroli sądów administracyjnych. Skargę do sądu na taką czynność można wnieść po uprzednim wezwaniu organu  na piśmie do usunięcia naruszenia prawa.
 2. Od postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia o numerze porządkowym przysługuje skarga do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie 7 dni.
Uwagi
 • Numery porządkowe ustala się dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
 • Numery porządkowe budynków ustalane są z urzędu lub na wniosek zainteresowanych. O tych ustaleniach zawiadamia się  właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.
 • Osoby wskazane powyżej, zobowiązane są, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeracji porządkowej, do umieszczenia, w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. W przypadku,  gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się nazwę ulicy lub placu.
 
Opłaty:
 • 17 zł - opłata skarbowa (wyłącznie za wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym)
 • 17 zł – opłata skarbowa (wyłącznie w wypadku złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa)
Opłaty można dokonać przelewem na konto: Gmina Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła, Bank Spółdzielczy w Nowej Soli, nr konta: 57 9674 0006 0000 0030 3390 0030 lub w kasie na terenie Urzędu Gminy w Bojadłach.
Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Bosy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karol Matysik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-04 17:58:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-04 18:34:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Matysik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-09 14:04:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4069 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »