ˆ

Procedury

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Urząd Gminy w Bojadłach
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
 
Stanowisko ds. Infrastruktury Technicznej i Planowania Przestrzennego – pok. Nr 1A w  godz. urzędowania Urzędu 
Marta Kubicka
e-mail:
 
Ustalenie warunków zabudowy następuje na wniosek inwestora. (druk do pobrania w formacie .pdf i .doc)
 
We wniosku należy podać:
 1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz adres) oraz pełnomocnika jeżeli działa w jego imieniu.
 2. Rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
 3. Charakterystykę inwestycji, obejmującą:
 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
 
Do wniosku należy dołączyć:
 1. 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej w skali 1:500, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:1000 lub 1:2000 z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze Delegatura Sulechów Pl. Ratuszowy 8, 66-100 Sulechów
 2. Załącznik graficzny, opracowany na kserokopii mapy zasadniczej w skali 1:500, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:1000 lub 1:2000, zawierający:
 • granice terenu objętego wnioskiem,
 • granice obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać,
 • inne niezbędne informacje wg wzoru podanego we wniosku.
 1. Pełnomocnictwo udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy - oryginał lub urzędowo (notarialnie) poświadczony odpis.
 2. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną „aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
 3. W zależności od potrzeb:
 • umowę gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w wodę i oraz odbiór ścieków Urząd Gminy w Bojadłach ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła
 • umowę gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w energię elektryczną ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Wolsztyn ul. Przemysłowa 3, 64-200 Wolsztyn,   
 • dokument potwierdzający służebność gruntową gwarantującą dostęp do drogi publicznej,
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 1. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
Uwagi:
 • Dla inwestycji zlokalizowanych na obszarach, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uchwalone po dniu 31.12.1994r., nie jest wymagane ustalanie warunków zabudowy. Mapa z oznaczonymi obszarami tych planów dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy w Bojadłach ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła pok. nr 1,
 • W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.
 • Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
 • Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana - na rzecz innej osoby, jeśli przejmuje ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.
Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Bojadła.
Podstawy prawne:
 • Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).
 
Opłata skarbowa i zwolnienia:
 
 • za decyzję o warunkach zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – 107 zł
 • za pełnomocnictwo - 17 zł
Kasa Urzędu Gminy w Bojadłach ul. Sulechowska 35 pok. Nr 2
Konto Urzędu Gminy w Bojadłach – Bank Spółdzielczy w Nowej Soli/Filia w Bojadłach
                   57 9674 0006 0000 0030 3390 0030
 Nie podlega opłacie budownictwo mieszkaniowe (w tym urządzenia i budowle z nim związane) art. 2 ust. 1 pkt 2 – ustawy o opłacie skarbowej.
 
Zwalnia się z opłaty skarbowej:
- jednostki budżetowe art. 7 pkt 2 - ustawy o opłacie skarbowej;
- jednostki samorządu terytorialnego – art. 7 pkt 3 - ustawy o opłacie skarbowej;
- pełnomocnictwo dla małżonka, rodzeństwa … - załącznik cz. IV ppkt 3 - ustawy o opłacie skarbowej;
- inne przypadki przewidziane ustawą o opłacie skarbowej.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Bosy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karol Matysik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-04 18:09:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-05 19:13:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Matysik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-16 10:52:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4031 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »