ˆ

Procedury

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Stanowisko d.s. gospodarki nieruchomościami, geodezji i dróg.
tel. (0-68) 35-23-332 wew. 36
 
Sprawy związane na w/w stanowisku prowadzi Anna Posłuszna pokój nr  1A.
Przyjmowanie interesantów w godz. pracy urzędu
            
 
I. Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy.
 
Przedmiotem dzierżawy są grunty będące własnością Gminy, które są  wykorzystywane na cele rolne, ogródki przydomowe lub stawy. Chcąc wydzierżawić grunt złożyć wniosek do Wójta Gminy Bojadła, który powinien zawierać następujące dane:
                - numer działki i jej powierzchnię,
                - miejsce położenia – obręb,
                - cel wykorzystania,
                - okres, na jaki ma być wykorzystana.
W terminie 14 dni od podjętej decyzji jest przygotowana umowa na okres 3 lat.
Umowy powyżej trzech lat są zawierane w drodze przetargu.
Stawki czynszu z tytułu dzierżawy reguluje Uchwała Nr 27 Zarządu Gminy Bojadła z dnia 25.10.2002 r. w sprawie stawek czynszu za dzierżawę gruntów rolnych mienia komunalnego.
 
II. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy
 Lokale mieszkalne znajdujące się w domach jednorodzinnych lub lokale mieszkalne w budynkach będą sprzedawane wraz z przynależną im ułamkową częścią z prawem pierwszeństwa nabycia przysługującym aktualnym najemcom. Należy dążyć do sprzedaży całych domów mieszkalnych.
Wszczęcie postępowania spraw wyżej opisanych następuje na wniosek nabywcy tj. głównego najemcy.
               
Wniosek składa się do Wójta Gminy Bojadła.
Po przeprowadzeniu procedury sprawdzającej Wójt Gminy wydaje zarządzenie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w lokalu- nieruchomości.
Po sporządzeniu dokumentacji geodezyjno-szacunkowej, nieruchomości zostaje umieszczona na wykazie i wywieszona na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, fakt ten ogłasza się w prasie i podaje się na stronach internetowych urzędu.
W tym czasie nabywca zostaje zapoznany z wyceną nieruchomości i na piśmie określa warunki nabycia.
Następnie zostaje przygotowany i podpisany protokół rokowań przez nabywcę i zbywcę.
Po podpisaniu protokółu  rokowań nabywca wpłaca należną  cenę sprzedaży na zbycie nieruchomości i po przedstawieniu dowodu wpłaty zostaje ustalony termin  zawarcia umowy notarialnej.
Procedura sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojadła odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603) oraz uchwała  Nr XVIII/79/08 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie :   nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienie lub najmu   na okres   dłuższy   niż   3   lata.
 
                Wyciąg z Uchwały Nr XVIII/79/08 Rady Gminy Bojadła:
 
§2. Zwalnia się z obowiązku zbycia w przetargu nieruchomości przeznaczone w miejscowych planach  zagospodarowania przestrzennego na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub na inne cele publiczne realizowane przez podmioty, dla których te cele są celami statutowymi i których dochody w całości przeznacza się na działalność statutową.
§3. Na nieruchomościach gruntowych można ustanowić służebność przejścia i przejazdu
(służebność drogi koniecznej) na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości nabytej od Gminy w sytuacjach, gdy dojazd do nieruchomości z drogi publicznej nie może być zapewniony w inny sposób.
§4. 1. Wyraża się zgodę naddawanie z użytkowanie, wynajem, dzierżawę nieruchomości lub lokali na okres przekraczający 3 lata w trybie przetargu.
2. Odstąpienie   od przetargowego zawarcia umowy, o których mowa w ust. 1 może nastąpić
w przypadku, gdy nieruchomość lub lokal przeznaczone są na cele publiczne określone w art. 6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, realizowane przez podmioty, dla których te cele są celami statutowymi i których dochody w całości przeznacza się na działalność statutową.
§5. Wolne lokale mieszkalne i użytkowe będą sprzedawane w drodze przetargu wraz z ułamkową częścią gruntu do korzystania z w/w.
§7. Wyłącza się ze sprzedaży lokale wymienione w załączniku nr 1 do uchwały.
§8. Wolne lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe mogą być wynajmowane osobom prawnym lub fizycznym z niezbędną do ich funkcjonowania częścią gruntu w drodze przetargu.
§9. Grunty stanowiące użytki rolne będące własnością Gminy będą wydzierżawiane osobom prawnym lub fizycznym w drodze przetargu.
§10. Najemcom i dzierżawcom lokali mieszkalnych przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu jeżeli wynajmują lub wydzierżawiają lokal przez okres co najmniej 3 lat.
§11. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bez przetargowej na wniosek nabywcy może być rozłożona na raty roczne płatne przez okres do 10 lat. Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskontowej weksli stosowanej przez NBP.
 
III. Podział nieruchomości.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) podział nieruchomości przeprowadza się w dwóch etapach:
I etap / wydanie postanowienia/ .
 Wszczęcie postępowania o podział nieruchomościami następuje na wniosek:
 • właściciela,
 • współwłaściciela,
 • użytkownika wieczystego,
 • współużytkownika wieczystego,
Wniosek składa się do Wójta gminy Bojadła. Do wniosku należy dołączyć:
 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości  /np. odpis z księgi wieczystej/,
 • wypis z rejestru gruntów /Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze Delegatura w Sulechowie/,
 • wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu /w przypadku braku planu miejscowego /.
Wstępny projekt podziału może być wykonany przez wnioskodawcę i powinien przedstawiać:
 • opis i położenie nieruchomości,
 • granice i oznaczenie nieruchomości sąsiednich,
 • granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu/ należy pamiętać, iż każda wydzielona działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej, a gdy takiego nie posiada to należy ustanowić służebność drogową/,
 • linie ścian przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powodowałby także podział takiego budynku.
Wójt Gminy Bojadła opiniuje zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie postanowienia, na które służy stronie zależnie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Bojadła w terminie 7 dni od daty otrzymania.
 
II etap /wydanie decyzji/:
Pozytywna opinia /postanowienie/ stanowi postawę do opracowania przez uprawnionego geodetę projektu podziału nieruchomościami. Wójt zatwierdza projekt podziału decyzją, od której służy stronie odwołanie do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Bojadła w terminie 14 dni od daty otrzymania. Jeżeli nie wpłynie odwołanie w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez właściciela decyzji to decyzja staje się ostateczna.
Wójt Gminy Bojadła nie wydaje decyzji podziałowej na nieruchomości położone na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne lub leśne, chyba że zostają wydzielone  nowe drogi.
Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne /gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe/ zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przechodzą z mocy prawa odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa, Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna, a orzeczenie o podziale prawomocne.
Za powyższe działki przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym  , a właściwym   organem.
Podania załączniki do podań, czynności urzędowe związane z podziałem nieruchomości nie podlegają płacie skarbowej.
 
IV.     Zaświadczenia  o przeznaczeniu w planie.
 
 Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich zaświadczenia o przeznaczeniu w planie. W tym celu należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Bojadła, w którym należy podać oznaczenie nieruchomości (nr geodezyjny działki)
i położenie (obręb geodezyjny).
Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata 17 zł.
 
V.   Wydanie zaświadczenia dotyczących spraw emerytalno – rentowych.
                Wydanie w/w zaświadczeń odbywa się po założeniu wniosku do Wójta Gminy Bojadła.
                Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię danej osoby oraz dokładny adres i cel w jakim będzie wydany.
                Po zbadaniu dokumentacji w ciągu 14 dni wydaje się zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego .
 
VI.  Realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych.
                Na podstawie art. 40 ust. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, z późn. zm.) zarządza się co następuje:
 1. Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
 2. Wniosek, o którym mowa w punkcie 1, powinien zawierać:
a) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego
b) cel zajęcia pasa drogowego
c) lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy
d) planowy okres zajęcia pasa drogowego.
 1. Do wniosku, o którym mowa w punkcie 1, należy dołączyć:
a) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granicy i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy  – z podaniem jej wymiarów;
b) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
 1. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w punkcie 1, należy dołączyć dodatkowo:
a) ogólny plan orientacyjny w skali 1: 10.000 lub 1: 25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
b) oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
 1. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, o którym mowa w punkcie 1, zarządzca drogi może zażądać dostarczenia  dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
a) projektu budowlanego obiektu umieszczonego w pasie drogowym;
b) harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadku etapowego prowadzenia robót.
 1. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego powinno określać w szczególności:
a) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego
b) cel zajęcia pasa drogowego
c) powierzchnię zajmowanego pasa drogowego lub powierzchnię reklamy
d) okres zajęcia pasa drogowego
e) wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz sposób jej uniszczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tadeusz Cygański
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karol Matysik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-04 18:30:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-05 19:13:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Matysik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-16 10:50:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3729 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »