Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

-

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-07-18 09:28:28 przez Sebastian Nowak

Akapit nr - brak tytułu

Archiwa:
    Archiwum zakładowe Urzędu Gminy
    Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
    Archiwum teczek dowodowych dowodów osobistych
    Archiwum - książki meldunkowe
 
Ewidencje:
    Ewidencja osób zameldowanych na pobyt stały
    Ewidencja osób zameldowanych na pobyt czasowy do 2 m-cy
    Ewidencja osób zameldowanych na pobyt czasowy ponad 2 m-ce
    Ewidencja osób cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy
    Ewidencja wydanych dowodów osobistych
    Ewidencja utraconych dowodów osobistych
    Ewidencja dowodów unieważnionych
    Ewidencja poborowych i przedpoborowych
    Ewidencja działalności gospodarczej
    Ewidencja podatków i opłat
    Ewidencja wydanych zaświadczeń o posiadaniu gospodarstw rolnych
   
Rejestry:
    Rejestr uchwał Rady Gminy
    Rejestr wniosków i interpelacji radnych
    Rejestr aktów prawa miejscowego
    Rejestr zarządzeń Burmistrza
    Rejestr zarządzeń Kierownika Urzędu
    Rejestr upoważnień Wójta Gminy Bojadła
    Rejestr pełnomocników Wójta Gminy Bojadła
    Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Bojadła
    Rejestr instytucji kultury
    Rejestr wyborców
    Rejestr zaświadczeń
    Rejestr wydanych decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów
    Rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
    Rejestr zgonów
    Rejestr urodzeń
    Rejestr zawartych małżeństw
    Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej z urzędu
    Rejestr dokumentów zdanych do archiwum
    Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa