ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: ZGROMADZENIA PUBLICZNE Drukuj informacjęSprawa: ZGROMADZENIA PUBLICZNE

Szczegóły informacji

ZGROMADZENIA PUBLICZNE

Wydział: STANOWISKO DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH

Ogłoszono dnia: 2024-05-16 15:12:29

Termin załatwienia

nie później niż 96 godzin

Osoba kontaktowa

RYSZARD PIWOWAR

Miejsce załatwienia

 
URZĄD GMINY BOJADŁA
66-130 BOJADŁA, ul. SULECHOWSKA35
TEL. 68 352 32, FAX 68 329 76 17
e-mail: urzad@bojadla.pl  www: http://www.bojadla.pl, http://bip.bojadla.pl
Adres skrytki na platformie ePUAP: /o7tq6q0c9r/skrytka
Adres skrytki E-doręczeń: AE:PL-37843-60681-VFSAU-26
 
lub u pracownika prowadzącego: I Piętro, Pok nr 13
 
 

Telefon kontaktowy

68 329 76 08

Adres e-mail

sekretarz@bojadla.pl

Sposób załatwienia

 
1. osobiście - w sekretariacie urzędu
2. pocztą tradycyjną: 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska 35
3. na platformie ePUAP
4. Przez e-doręczenia
 
 

Miejsce odbioru

 
Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła
u pracownika prowadzącego: I Piętro, Pok nr 13
 
 

Wymagane Dokumenty

 
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego powinno zawierać:
 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
2)       adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości
w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
3)       adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą,
4)       imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim,
5)       cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie,
6)       datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania,     przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
7)       informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.
Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
 1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia, a gdy zawiadomienie
  o zamiarze zorganizowania zgromadzenia wniesiono za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zamiast pisemnej zgody
  na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu. Zgoda stanowi załącznik do zawiadomienia.
 2. zdjęcie organizatora zgromadzenia lub zdjęcie  przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
 

Czas realizacji

 
Organizator zgromadzenia publicznego, na terenie gminy Bojadła, zobowiązany jest złożyć zawiadomienie najpóźniej na 6 dni,  
a najwcześniej na 30 dni przed planowaną datą zgromadzenia. 
Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym podlega badaniu jego zgodności z prawem oraz w aspekcie zagrożenia życia,
zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach.
W przypadku zaistnienia zagrożeń zgromadzenia  gdy:
 1. jego cel lub odbycie naruszają przepisy ustawy Prawo
  o zgromadzeniach lub ustaw karnych
 2. jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu
  w znacznych rozmiarach,
organ gminy zakazuje zgromadzenia, wydając decyzję nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, którą udostępnia niezwłocznie  na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia
za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu  i jednocześnie przekazuje ją  wraz z aktami sprawy  sądowi okręgowemu.
Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.
 
 

Opłaty

 
Brak
 
 

Tryb odwoławczy

 
 1. Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
 2. Sąd Okręgowy zawiadamia niezwłocznie organ gminy  o wniesieniu odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia przez udostępnienie informacji o wniesieniu odwołania na stronie podmiotowej sądu w Biuletynie Informacji Publicznej i informuje organizatora zgromadzenia oraz organ gminy  o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 3. Sąd Okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia w postępowaniu nieprocesowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania.
 4. Uczestnikami postępowania są wnoszący odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia i organ gminy. Niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania sprawy.
 5. Sąd Okręgowy doręcza niezwłocznie postanowienie, kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania, które podlega natychmiastowemu wykonaniu.
 6. Na postanowienie Sądu Okręgowego  przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w terminie 24 godzin, wydając postanowienie,  od którego nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.
 

Uwagi

 
Kto może załatwić sprawę: Organizator zgromadzenia lub osoba przez niego upoważniona.
 
Zgromadzeniem jest to zgrupowanie osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych, organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób.
W przypadku wniesienia  zawiadomień o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń, które chociażby  częściowo miałyby się odbyć w tym  samym  miejscu  i czasie, a ich odbycie zagrażałoby życiu lub zdrowiu ludzi lub mieniu w znacznych rozmiarach o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność  wniesienia zawiadomień (data, godzina
i minuta) pod warunkiem, że zawiadomienia  nie wykazują braków formalnych.. Organizatorów, którym nie przysługuje pierwszeństwo wyboru miejsca i czasu organ gminy wzywa niezwłocznie do  zmiany miejsca lub czasu zgromadzenia. W tym celu może przeprowadzić rozprawę administracyjną.   
W trakcie trwania zgromadzenia jego przewodniczący jest zobowiązany do nieprzerwanego posiadania elementów wyróżniających, w tym identyfikatora, w który wyposaża organ gminy.
Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy,  jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach, lub gdy narusza przepisy ustawy o zgromadzeniach albo przepisy ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go. Rozwiązanie zgromadzenia przez organ gminy, następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej przewodniczącemu lub w przypadku niemożności skontaktowania się z nim ogłoszonej publicznie uczestnikom zgromadzenia.
Decyzję powyższą doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 72 godzin od jej podjęcia. Organizatorowi zgromadzenia  przysługuje prawo odwołania się od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia, do Sądu okręgowego w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.
Sankcje karne dotyczące naruszenia prawa o zgromadzeniach określają przepisy Kodeksu wykroczeń. Sankcje te mogą dotyczyć osób, które:
 • przeszkadzają lub usiłują przeszkodzić w organizowaniu lub przebiegu nie zakazanego zgromadzenia,
 • zwołują zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczą takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,
 • przewodniczą zgromadzeniu po rozwiązaniu go,
 • bezprawnie zajmują lub wzbraniają się opuścić miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza, jako organizator lub przewodniczący zgromadzenia,
 • będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyślnie nie podejmują środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia,
 • nie podporządkowują się żądaniom lub poleceniom przewodniczącego zgromadzenia lub jego organizatora,
 • wzbraniają się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu.
 
 

Podstawa prawna

 
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO: https://bip.bojadla.pl/266/RODO/
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Piwowar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-16 15:03:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Matysik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-16 15:12:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Matysik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-16 15:12:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
95 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony