ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJDrukuj informacjęSprawa: UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Szczegóły informacji

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wydział: STANOWISKO DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH

Ogłoszono dnia: 2024-05-16 11:21:33

Termin załatwienia

W terminie 14 od daty dostarczenia

Osoba kontaktowa

RYSZARD PIWOWAR

Miejsce załatwienia

 
URZĄD GMINY BOJADŁA
66-130 BOJADŁA, ul. SULECHOWSKA35
TEL. 68 352 32, FAX 68 329 76 17
e-mail: urzad@bojadla.pl  www: http://www.bojadla.pl, http://bip.bojadla.pl
Adres skrytki na platformie ePUAP: /o7tq6q0c9r/skrytka
Adres skrytki E-doręczeń: AE:PL-37843-60681-VFSAU-26
 
lub u pracownika prowadzącego: I Piętro, Pok. nr 13
 
 

Telefon kontaktowy

68 329 76 08

Adres e-mail

sekretarz@bojadla.pl

Sposób załatwienia

 
1. osobiście - w sekretariacie urzędu
2. pocztą tradycyjną: 66-130 Bojadła, ul. Sulechowska 35
3. na platformie ePUAP
4. Przez e-doręczenia
 
 

Miejsce odbioru

 
Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła
lub u pracownika prowadzącego: I Piętro, Pok. nr 13
 
 

Czas realizacji

 1. Informację publiczną udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 2. W przypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w terminie określonym w pkt 1 powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja publiczna zostanie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wpływu wniosku do urzędu.
 

Opłaty

 
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Jednakże w sytuacji, gdy urząd  ma ponieść dodatkowe koszty związane ze sposobem udostępnienia
lub z koniecznością przekształcenia informacji publicznej (wskazanej we wniosku), można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W takiej sytuacji:
1) w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku urząd powiadamia o konieczności wniesienia opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej;
2) wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia może:
   a) uiścić opłatę – wówczas wnioskowana informacja udostępniona jest wnioskodawcy niezwłocznie,
   b)zmienić wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas zmodyfikowany wniosek rozpatruje się ponownie,
   c) wycofać wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu;
3) jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia nie wniesie opłaty za udostępnienie informacji publicznej, nie wycofa wniosku,
ani nie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej, urząd udostępnia wnioskowaną informację publiczną
i wydaje postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej.
 
 

Tryb odwoławczy

 
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji.
W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, odwołanie  składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze Al. Niepodległości 7 65-048 Zielona Góra w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Bojadła. Skargę na bezczynność organu wnosi się do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 66-400Gorzów Wlkp., ul. Dąbrowskiego 13, za pośrednictwem organu, który nie udostępnił informacji publicznej.
 
 

Uwagi

 
 1. Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu  (http://bip.bojadla.pl).
 2. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonej we wniosku.
 3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, wskazując jednocześnie   w jaki sposób lub w jakiej formie informacja publiczna może zostać udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.
 4. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
 1. Wniosek rozpatruje merytorycznie komórka organizacyjna urzędu  właściwa dla przedmiotu udzielanej informacji.
 2. Informacja może być udostępniona na miejscu lub przekazana drogą korespondencyjną.
 

Podstawa prawna

 
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
       KLAUZULA INFORMACYJNA RODO: https://bip.bojadla.pl/266/RODO/
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Piwowar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-16 10:14:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Matysik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-16 11:21:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Matysik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-16 11:21:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony