ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego

Miejsce pracy: Bojadła / Klenica

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy Bojadła

Data udostępnienia: 2021-09-10

Ogłoszono dnia: 2021-09-10

Termin składania dokumentów: 2021-09-27 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2021

Zlecający: Wójt Gminy Bojadła

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
      przestępstwo skarbowe,
  4) nieposzlakowana opinia,
  5) wykształcenie wyższe – ( preferowane administracyjne, geodezyjne, planowanie przestrzenne),
  6) staż pracy – min. 1 rok,
  7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
b. Wymagania dodatkowe:
   1) mile widziane doświadczenie w pracy administracyjnej;
   2) znajomość obsługi komputera;
   3) znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, kodeks postępowania
       administracyjnego , kodeksu pracy, Prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym
   4) posiadanie prawa jazdy kat. B ,
   5) gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
   6) dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Inicjowanie zagospodarowania przestrzennego Gminy w zakresie budownictwa i rozbudowy infrastruktury technicznej;
 2. Przygotowanie koncepcji gospodarki przestrzennej Gminy z uwzględnieniem m. in. wymagań ładu przestrzennego, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, dóbr kultury, praw własności;
 3. Uzgadnianie i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i jego zmian; uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz projektów uchwał o uchwaleniu planu; realizacja i weryfikacja realizacji zadań i programów przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Bojadła oraz strategii i rozwoju gospodarczego Gminy Bojadła; planowanie i proponowanie do projektu budżetu Gminy zadań w zakresie opracowań miejscowych   planów zagospodarowania przestrzennego; przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z wymaganymi uzgodnieniami;
 5. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 6. Prowadzenie ewidencji pozwoleń na budowę, rozbiórkę, pozwoleń na użytkowanie,
 7. Prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących się na terenie gminy,
 8. Przygotowanie projektów zadań dbałość o dobra kultury i podejmowanie działań ochronnych zabytków, między innymi w planie zagospodarowania przestrzennego, w budżecie,
 9. Przyjmowanie zobowiązań od użytkowników obiektów zabytkowych w sprawie należytego ich utrzymania,
 10. Przygotowanie projektu zarządzenia Wójta o obowiązku zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach,
 11. Zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków,
 12. Przygotowanie projektu wniosku o wpisaniu dóbr kultury do rejestru zabytków,
 13. Przyjmowanie zawiadomień o odkryciu oraz zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków o znalezieniu lub odkryciu zabytku,
 14. Współdziałanie w ochronie zabytków kultury kościelnej i sakralnej,
 15. Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji gruntów i budynków, zarządzania gruntami państwowymi.
 16. Ustalanie cen gruntów, opłat za grunty – sporządzanie umów, zleceń dla rzeczoznawcy majątkowego .
 17. Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą gruntów i nieruchomości w drodze przetargu – przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta, ogłoszeń o sprzedaży, ogłoszenia o przetargu, sporządzanie wykazów.
 18. Dokonywanie zamiany gruntów.
 19. Oddawanie gruntów w dzierżawy – sporządzanie wykazów, ogłoszeń, przetargów.
 20. Ujawniane prawa własności w księgach wieczystych i wykonywanie wszelkich czynności z tym związanych (wnioski, opłaty, mapy, czynności w Sądzie Rejonowym)
 21. Wnioskowanie do Starostwa Powiatowego i Urzędu Wojewódzkiego o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze.
 22. Orzekanie o zwrocie nieruchomości poprzedniemu właścicielowi albo o pozbawieniu prawa użytkowania nieruchomości, wnioski o zwrot działek rentowych byłym rolnikom lub zstępnym.
 23. Prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych.
 24. Przyjmowanie gruntów na własność Gminy od osób fizycznych bądź decyzją komunalizacyjną.
 25.  Wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw emerytalno-rentowych i przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, zaświadczenia o posiadaniu nieruchomości do Sądów, Urzędów Skarbowych, Komorników, OPS lub na wniosek zainteresowanego.
 26. Prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne oraz realizacja innych zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym występowanie do izby rolniczej w sprawie opinii o przeznaczenie gruntów na cele nierolne i nieleśne- składanie wniosków i współpraca z Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego.
 27. Przygotowanie propozycji gospodarowania mieniem gminnym w zakresie zbycia nieruchomości, oddania w użytkowanie wieczyste, zarząd, dzierżawę i inne formy władania oraz naliczanie należności na rzecz Gminy w przedmiotowych sprawach (przygotowanie zarządzeń Wójta oraz propozycje Uchwał i decyzji).
 28.  Przygotowanie propozycji do nabywania nieruchomości, zamiany w celu realizacji zadań statutowych Gminy (zlecenia dla rzeczoznawcy na wycenę nieruchomości)
 29. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z komunalizacją mienia oraz inicjowanie wywłaszczenia (zakładanie K.W., wnioski o komunalizację)
 30. Prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu.
 31. Prowadzenie rejestru mienia gminnego i jego inwentaryzacja.
 32. Scalanie, podział, rozgraniczenie nieruchomości (postanowienia, decyzje, wnioski, wypisy z rejestru gruntów)
 33. Przygotowanie i przekazanie danych do wystawianie faktur za sprzedaż gruntów i nieruchomości będących własnością Gminy.
 34. Nadzorowanie zawartych umów i poprawności rachunków lub faktur na obsługę geodezyjną i wycenę nieruchomości.
 35.  Uczestnictwo przy okazaniu granic działek sąsiadujących z nieruchomościami komunalnymi.
 36. Uczestnictwo przy szacowaniu nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.
 37. Sporządzanie dokumentacji o samodzielności lokalu do sprzedaży.
 38.  Sporządzanie protokołów rokowań na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym, bez przetargowym oraz wykupu od osób fizycznych.
 39. Informacja o stanie mienia komunalnego do budżetu Gminy.
 40. Prowadzenie spraw związanych z zasobem mieszkaniowym Gminy
             -realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów,
     -przygotowanie spraw związanych z najmem lokali użytkowych i mieszkalnych,
     -prowadzenie ewidencji najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
     -ustalanie stawek czynszu i przygotowanie projektu uchwał w tej sprawie,
     -przygotowanie projektu wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalowym oraz projektu uchwały;
41.Prowadzenie wszystkich spraw dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej, między   innymi: sprawy czynszu, rozliczania czynszu, rozliczania mediów, przygotowania i przekazania danych do wystawienia  faktur za media.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Nawiązanie stosunku pracy od dnia 01.10. 2021 r.
 2. Forma zatrudnienia:            umowa o pracę.
 3. Wymiar czasu pracy:          pełny etat.
 4. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o  pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony.
 5. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny
2) curriculum (CV) wraz ze zdjęciem,
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje ( oryginały lub kopie    potwierdzone za zgodność z oryginałem )
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz nie toczącym się postępowaniu karnym,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
6) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy stwierdzającego staż pracy ( inne dokumenty według uznania kandydata )
7) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady n UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), ( Dz.U UE. L. 119.1 z 04.05.2016r. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. O pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2018r. poz. 1260 )
 
Treść klauzuli informacyjnej dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Bojadła w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojadła – dostępna jest do zapoznania się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojadła.
 
 
 Dokumenty aplikacyjne po zakończonym postępowaniu w sprawie naboru na w/w stanowisko zostaną zwrócone kandydatom na ich wniosek. Kserokopie dokumentów składane w ramach naboru kandydat potwierdza za zgodność z oryginałem własnoręcznie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-09-27 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych i opisanych    odpowiednio     kopertach na  adres: Urząd Gminy Bojadła ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła z dopiskiem:
 
„Nabór na stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego”
 w terminie do 27.09.2021 r. do godz. 15.00 ( sekretariat Urzędu ).
 
 W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień jej wpływu do Urzędu Gminy
 w Bojadłach ( data stempla pocztowego – data nadania nie ma znaczenia ) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojadła.
Pracownikiem upoważnionym do bezpośredniego kontaktu z kandydatem jest Sekretarz Gminy Ryszard Piwowar tel. ( 68 329 76 08 ) lub Inspektor ds. kadr Natalia Bar (68 3297610)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Piwowar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-10 12:05:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Matysik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-10 12:16:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Matysik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-01 13:58:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
312 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony