ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik ds. gospodarki komunalnej

Miejsce pracy: Bojadła / Klenica

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy Bojadła

Data udostępnienia: 2020-09-11

Ogłoszono dnia: 2020-09-11 przez

Termin składania dokumentów: 2020-09-25 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2020

Zlecający: Wójt Gminy Bojadła

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie,
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
      przestępstwo skarbowe,
  4) nieposzlakowana opinia,
  5) wykształcenie wyższe,
  6) minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
b. Wymagania dodatkowe:
   1)  doświadczenie w zakresie infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, drogownictwa, pozyskiwanie środków zewnętrznych, kierowaniu zasobami ludzkimi;
   2) znajomość obsługi programów komputerowych Word, Excel;
   3) znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, kodeks postępowania
       administracyjnego , kodeksu pracy, prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, prawo zamówień publicznych,
   4) znajomość przepisów dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych,
   5) posiadanie prawa jazdy kat. B , 
   6) gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
   7) dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i numeracją nieruchomości oraz prowadzenie ich rejestru.
2.Realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych:
 • nadzór nad właściwym stanem dróg gminnych i urządzeń drogowych, w tym ich budowa, modernizacja, remonty i bieżąca eksploatacja, zimowe utrzymanie dróg – (zamawianie materiałów do remontu dróg, zlecenie napraw, kontrola wykonania napraw)
 • Współdziałanie z zarządami dróg wojewódzkich i powiatowych w sprawie remontów, modernizacji oraz bieżącego utrzymania, organizacji ruchu na drogach powiatowych i wojewódzkich znajdujących się na terenie gminy Bojadła, opiniowanie organizacji ruchu,
 • nadzór nad oznakowaniem dróg i ulic, zamawianie znaków i urządzeń drogowych,
 • realizacja zadań w zakresie budowy, lokalizacji przystanków autobusowych oraz utrzymania ich w dobrym stanie technicznym i estetycznym,
 •  przygotowanie projektów decyzji w zakresie ustawy o drogach publicznych,
 • prowadzenie ewidencji dróg i mostów,
 • dokonywanie wymaganych prawem przeglądów dróg i urządzeń drogowych oraz prowadzenie wymaganej tym zakresie dokumentacji (dot. dróg gminnych).
3.Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, kontrola działania oświetlenia, przyjmowanie zgłoszeń o awarii oświetlenia od mieszkańców gminy, zgłaszanie awarii do energetyki, wnioskowanie o uzupełnienie punktów świetlnych.
4.Prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem, prowadzeniem, nadzorowaniem i rozliczeniem inwestycji gminnych i remontów, a w szczególności:
 •  koordynowanie spraw związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacjiprojektowej inwestycji oraz remontów,
 •  uzyskania zezwoleń właściwych organów oraz pozwoleń na budowę,
 •  organizowanie wykonawstwa robót inwestycyjnych lub remontowych, przygotowanie opisów do zamówień publicznych,
 •  organizowanie i wykonanie nadzoru inwestycyjnego oraz sprawowanie kontroli
 •  realizacji robót inwestycyjnych oraz remontów,
 •  przygotowanie odbiorów technicznych końcowych inwestycji,
 •  merytoryczna kontrola i opis faktur za wykonane roboty i dostawy.
5.Współpraca z projektantami w dokonywaniu uzgodnień na etapie opracowywania projektu budowlanego, zadania inwestycyjnego w zakresie uwzględniania stanu prawnego  stosunków własności wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
6.Planowanie i proponowanie do projektu budżetu gminy inwestycji i remontów,
7.Utrzymanie  sprawności urządzeń do poboru wody na cele p.poż (hydranty).
8.Sprawowanie nadzoru nad remontami budynków i lokali stanowiących własność komunalną, remonty bieżące i wszystko z tym związane (przeglądy, pomiary, książki obiektu).
9.Sprawowanie nadzoru nad usuwaniem awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
10.Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł, pisanie wniosków, kompletowanie dokumentów, rozliczanie projektów i prowadzenie wszelkich spraw z tym związanych na dofinansowanie inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem środków z Unii Europejskiej.
11.Zarządzanie funkcjonowaniem, utrzymaniem oczyszczalni ścieków, ujęciami wody, stacjami uzdatniania wody i sieciami wodociągowymi, których właścicielem jest gmina Bojadła .
12.Przydzielanie, koordynowanie, kierowanie i nadzorowanie prac pracowników obsługi oczyszczalni i sieci wodociągowych.  
13.Przydzielanie i nadzorowanie pracy osób skierowanych do urzędu w celu wykonania   kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej i ich rozliczanie.
14.Wystawianie kart drogowych i ich rozliczanie.
15.Rozliczanie dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.
 
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 
 1. Nazwa i adres jednostki
Urząd Gminy  Bojadła
ul. Sulechowska 35 , 66-130 Bojadła
 
 1. Określenie stanowiska
Stanowisko: Kierownik ds. gospodarki komunalnej.
 
 1. Miejsce pracy
Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła
 
IV     Nawiązanie stosunku pracy:
 1. Nawiązanie stosunku pracy od dnia 1 października 2020 r.
 2. Forma zatrudnienia:            umowa o pracę.
 3. Wymiar czasu pracy:          pełny etat.
 4. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony.
 5. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny
2) curriculum (CV) wraz ze zdjęciem,
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje ( oryginały lub kopie
     potwierdzone za zgodność z oryginałem )
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz nie toczącym
     się postępowaniu karnym,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni
    z praw publicznych,
6) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy stwierdzającego staż pracy ( inne dokumenty według uznania kandydata )
7)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ),  (Dz.U UE. L. 119.1 z 04.05.2016r. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2019r. poz. 1282)
Treść klauzuli informacyjnej dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Bojadła w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojadła – dostępna jest do zapoznania się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojadła.
 
Dokumenty aplikacyjne po zakończonym postępowaniu w sprawie naboru na w/w stanowisko zostaną zwrócone kandydatom na ich wniosek.
Kserokopie dokumentów składane w ramach naboru kandydat potwierdza za zgodność z oryginałem własnoręcznie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-09-25 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych i opisanych    odpowiednio     kopertach na  adres: Urząd Gminy Bojadła ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła z dopiskiem:
              „Nabór na stanowisko Kierownik ds. gospodarki komunalnej ”
w terminie do 25.09.2020 r. do godz. 15.00 ( sekretariat Urzędu ).
 W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień jej wpływu do Urzędu Gminy
  w Bojadłach ( data stempla pocztowego – data nadania nie ma znaczenia )
 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojadła.
Pracownikiem upoważnionym do bezpośredniego kontaktu z kandydatem jest Sekretarz Gminy Ryszard Piwowar tel. ( 68 329 76 08 ) lub Inspektor ds. kadr Natalia Bar (68 3297610)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Piwowar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-11 09:06:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Matysik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-11 09:10:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Matysik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-11 09:52:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
99 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony