ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

Miejsce pracy: Bojadła

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy Bojadła

Data udostępnienia: 2019-01-17

Ogłoszono dnia: 2019-01-17 przez Karol Matysik

Termin składania dokumentów: 2019-01-28 00:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2019

Zlecający: Wójt Gminy Bojadła

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie kierunkowe.
 2. Dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na oferowanym stanowisku.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Doświadczenie zawodowe.
 6. Prawo jazdy kat. B
 7. Umiejętność obsługi komputera.
 8. Dyspozycyjność ( w razie potrzeb).

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

A. w zakresie obrony cywilnej:
1. opracowanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej,
2. planowanie i organizowanie systemu ostrzegania i alarmowania,
3. planowanie i organizowanie przygotowań do ochrony przed skutkami skażeń,
4. opracowanie i utrzymywanie w aktualnym stanie  planów działania formacji
    OC,
5. planowanie i utrzymywanie w gotowości do użycia wyznaczonych sił i
    środków OC  do likwidacji skutków klęsk żywiołowych,
6. planowanie i realizacja przedsięwzięć inżynieryjno-technicznych,
7. planowanie i organizacja działalności szkoleniowo-popularyzacyjnej,
8. zapewnienie zaopatrzenia materiałowo-technicznego dla formacji OC,
9. opracowywanie niezbędnej dokumentacji planistycznej, szkoleniowej i
    materiałowej zgodnie z obowiązującymi ustaleniami,
10. planowanie środków finansowych na potrzeby OC,
11. planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na potrzeby OC,
12. prowadzenie gospodarki sprzętem OC w magazynie gminnym,
13. planowanie i organizacja szkolenia formacji OC,
14. organizacja systemu łączności na potrzeby OC,
15. realizacja innych zadań związanych z obroną cywilną.
B. w zakresie zarządzania kryzysowego:
 1. opracowywanie i aktualizacja obowiązującej dokumentacji dla potrzeb Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym:
- regulaminu organizacyjnego,
- planów pracy,
- propozycji zarządzeń,
 1. opracowanie i aktualizacja Planu Reagowania Kryzysowego, a także innych planów na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 2. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się monitoringiem zagrożeń,
4. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego jednostek nadrzędnych,
5. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji planistycznej na potrzeby
    zarządzania kryzysowego,
6. planowanie środków finansowych na realizację zadań kryzysowych,
7. organizacja szkolenia z tematyki zarządzania kryzysowego,
8. planowanie i realizacja zabezpieczenia materiałowo-technicznego magazynu
    przeciwpowodziowego, 
9. organizacja i prowadzenie treningów łączności w radiotelefonicznej sieci
    zarządzania  Wojewody Lubuskiego,
10. organizacja systemu łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego,
11. realizacja innych zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.
C. w zakresie spraw obronnych:
1. przygotowywanie propozycji zarządzeń w sprawach obronnych,
2. opracowanie i aktualizacja niezbędnej dokumentacji obronnej na potrzeby
    gminy,  w tym:
- Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy w warunkach zagrożenia
  bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
- dokumentacji Stałego Dyżuru Wójta Gminy,
- kart realizacji zadań operacyjnych,
- przygotowania służby zdrowia do funkcjonowania w warunkach wojny,
- regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny,
 1. opracowywanie niezbędnej dokumentacji planistycznej do realizacji
      bieżących zadań obronnych,
 1. planowanie przedsięwzięć do przygotowania stałego i zastępczego miejsca pracy w warunkach wojny,
 2. planowanie i realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych do zapewnienia
     funkcjonowania  miejsca pracy w czasie wojny,
 1. wydawanie decyzji dotyczących zajęcia na cele przejściowego zakwaterowania sił zbrojnych, budynków, pomieszczeń i terenów oraz wydawanie decyzji o odszkodowaniu w tych sprawach;
 2. prowadzenie spraw na rzecz mobilizacyjnego uzupełnienia sił zbrojnych określonych w odrębnych przepisach;
 3. prowadzenie spraw akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony kraju;
 4. planowanie i organizacja szkolenia obronnego dla osób realizujących zadania obronne,
 5. organizacja i utrzymywanie zdolności do wykonywania zadań w czasie
     podwyższania gotowości obronnej państwa,
12. planowanie i realizacja środków finansowych na potrzeby obronne gminy,
13. realizacja innych zadań związanych z obronnością.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy  Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła
 2.  Praca o charakterze biurowym.
 3. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.
 4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, fax.
 5. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz toalet.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-01-28 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Bojadłach (w sekretariacie), lub pocztą listem poleconym na adres Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: „Pracownik ds. zarządzania kryzysowego” w terminie do dnia 28.01.2019 r. w godzinach pracy urzędu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Bojadłach  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej /bip.bojadla.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy  przy ul. Sulechowskiej 35 w Bojadłach.
UWAGA

VII. Informacje dodatkowe:

1. Administratorem danych osobowych jest: Urząd Gminy  Bojadła z siedzibą w Bojadłach, przy ulicy Sulechowskiej 35
 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania  danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy, a także przysługujących uprawnień, można skierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy  Bojadła za pomocą adresu iod@bojadła.pl
 3. Administrator danych osobowych –  przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na w Urzędzie Gminy  Bojadła;
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami w Urzędzie Gminy  Bojadła;
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa pkt 4 odbiorcami  danych osobowych mogą być:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest w Urząd Gminy  Bojadła.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem  danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
   z przepisów prawa; 
 
 
 
Wójt
                                                                                              /-/ Krzysztof Gola

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karol Matysik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Piwowar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-17 15:19:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Matysik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-18 07:38:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Matysik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-18 07:38:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
709 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony