ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 4/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 4/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klenicy

Miejsce pracy: Klenica

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Szkoła Podstawowa w Klenicy

Data udostępnienia: 2019-06-04

Ogłoszono dnia: 2019-06-04 przez Karol Matysik

Termin składania dokumentów: 2019-06-28 00:00:00

Nr ogłoszenia: 4/2019

Zlecający: Wójt Gminy Bojadła

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 , 2, 6 oraz § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej oraz publicznej placówki (Dz. U z 2017 r., poz.1597).

V. Wymagane dokumenty:

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U z 2017 r., oz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
  1.  uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcje funkcjonowania i rozwoju ,
Szkoły Podstawowej w Klenicy,
b)  życiorys z opisem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację :
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
nie będącej nauczycielem,
c)  oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię ( imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
          - obywatelstwo,
          - miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji),
d)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b:
świadectwo pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub innych dokumentów
potwierdzających okres zatrudnienia,
e)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia , w tym dyplom ukończenia
studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie
zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania
oświatą,
f)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu
potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn. Dz.U z 2018 r. poz. 931 z póź.zm.)-
w przypadku cudzoziemca,
g)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
h)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31.ust 1 pkt. 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 1458 z póź. zm.),
k)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.430 ) -w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.,
l)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n)  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której
mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karty Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z póź. zm.) lub w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U z 201 r., poz. 1668, z póź. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
praw publicznych,
p)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r.,
poz. 1000 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-06-28 00:00:00
b. Sposób:
Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą
i własnoręcznie podpisane oraz każda ze stron parafowana.
Na żądanie komisji konkursowej, kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały
dokumentów, których kopie zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją
różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmiany.
c. Miejsce:
Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klenicy” w terminie do 28 czerwca  2019 r., bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy  Bojadła ul. Sulechowska 35 w godzinach urzędowania, albo przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła.
W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Bojadła.

VII. Informacje dodatkowe:

  • W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
  • Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
  • Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia ( lekarz medycyny pracy)
  • Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Bojadła.
  • O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie przez przewodniczącego komisji konkursowej.
  • Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego, komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów na stanowisko dyrektora: wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów zamieszczone są w biuletynie informacji publicznej pod adresem http://bip.bojadla.pl/system/obj/2914_informacje_RODO_urzad_gminy.pdf

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karol Matysik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Piwowar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-04 12:08:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Matysik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-04 12:10:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Matysik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-04 12:10:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
828 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony