ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. infrastruktury technicznej i komunalnej

Miejsce pracy: Bojadła / Klenica

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy Bojadła

Data udostępnienia: 2020-01-07

Ogłoszono dnia: 2020-01-07 przez

Termin składania dokumentów: 2020-01-22 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2020

Zlecający: Wójt Gminy Bojadła

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie,
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
      przestępstwo skarbowe,
  4) nieposzlakowana opinia,
  5) wykształcenie minimum średnie – ( preferowane techniczne lub administracyjne),
  6) minimum 3-letni staż pracy,
  7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
b. Wymagania dodatkowe:
1) mile widziane doświadczenie w zakresie infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, drogownictwa;
   2) znajomość obsługi komputera;
   3) znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, kodeks postępowania
       administracyjnego , kodeksu pracy, Prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych,
   4) znajomość przepisów dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych,
   5) posiadanie prawa jazdy kat. B ,
   6) gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
   7) dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i numeracją nieruchomości oraz prowadzenie ich rejestru.
2.Realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych:
 1. Nadzór nad właściwym stanem dróg gminnych i urządzeń drogowych, w tym ich budowa, modernizacja, remonty i bieżąca eksploatacja – (zamawianie materiałów do remontu dróg, zlecenie napraw, kontrola wykonania napraw)
 2. Współdziałanie z zarządami dróg wojewódzkich i powiatowych położonych na terenie Gminy w sprawie ich remontów, modernizacji oraz bieżącego utrzymania, organizacji ruchu i opiniowanie organizacji ruchu.
 3. Nadzór nad oznakowaniem dróg i ulic, zamawianie znaków i urządzeń drogowych.
 4. Realizacja zadań w zakresie budowy, lokalizacji przystanków autobusowych oraz utrzymania ich w dobrym stanie technicznym i estetycznym.
 5.  Przygotowanie projektów decyzji w zakresie ustawy o drogach publicznych.
 6. Prowadzenie ewidencji dróg i mostów, wykonywanie sprawozdań do Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie.
 7. Dokonywanie wymaganych prawem przeglądów dróg i urządzeń drogowych oraz prowadzenie wymaganej tym zakresie dokumentacji (dot. dróg gminnych)
3.Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, kontrola działania oświetlenia, przyjmowanie zgłoszeń o awarii oświetlenia od mieszkańców Gminy, zgłaszanie awarii do energetyki, wnioskowanie o uzupełnienie punktów świetlnych.
4.Prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem, prowadzeniem, nadzorowaniem i rozliczeniem inwestycji gminnych i remontów, a w szczególności:
a) koordynowanie spraw związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacjiprojektowej inwestycji oraz remontów,
b) uzyskania zezwoleń właściwych organów oraz pozwoleń na budowę,
c) organizowanie wykonawstwa robót inwestycyjnych lub remontowych, przygotowanie zamówień publicznych,
         d) organizowanie i wykonanie nadzoru inwestycyjnego oraz sprawowanie kontroli
             realizacji robót inwestycyjnych oraz remontów,
         e) przygotowanie odbiorów technicznych końcowych inwestycji,
f) merytoryczna kontrola faktur za wykonane roboty i dostawy,
g) opracowanie rocznych planów inwestycyjnych,
5.Współpraca z projektantami w dokonywaniu uzgodnień na etapie opracowywania projektu budowlanego, zadania inwestycyjnego w zakresie uwzględniania stanu prawnego  stosunków własności wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
6.Planowanie i proponowanie do projektu budżetu Gminy inwestycji i remontów,
7.Sprawdzanie sprawności urządzeń poboru wody p.poż i miejsc poboru wody z wód otwartych.
8. Sprawowanie nadzoru nad remontami budynków i lokali stanowiących własność komunalną, remonty bieżące i wszystko z tym związane.
9. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł, pisanie wniosków, kompletowanie dokumentów, , rozliczanie projektów i prowadzenie wszelkich spraw z tym związanych na dofinansowanie inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem środków z Unii Europejskiej.
10.Wystawianie faktur związanych ze swoim stanowiskiem pracy (specyfikacja, złom, itp.).
11.Comiesięczne sporządzanie rejestru sprzedaży.
12. Przydzielanie, koordynowanie, nadzorowanie prac pracownikom obsługi oczyszczalni, konserwatorom, pracownikom gospodarczym, kierowcom zatrudnionym w Urzędzie Gminy oraz osobom skazanym wyrokiem sądu na karę ograniczenia wolności oraz pracę społecznie użyteczną i ich rozliczanie oraz nadzorowanie.
13.Wystawianie kart drogowych i ich rozliczanie.
14. Prowadzenie ewidencji i nadzór nad eksploatacją rowów melioracyjnych,
15. Współdziałanie instytucjami w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych,
16. Prowadzenie spraw mających na celu obsługę i zabezpieczenie ochrony przed powodzią,
17. Rozliczanie dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Nawiązanie stosunku pracy od dnia 15 stycznia 2020 r.
 2. Forma zatrudnienia:            umowa o pracę.
 3. Wymiar czasu pracy:          pełny etat.
 4. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony.
 5. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny
2) curriculum (CV) wraz ze zdjęciem,
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje ( oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem )
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz nie toczącym się postępowaniu karnym,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
6) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy stwierdzającego staż pracy ( inne dokumenty według uznania kandydata )
7)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych
 zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady n UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), ( Dz.U UE. L. 119.1 z 04.05.2016r. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. O pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2018r. poz. 1260 )
 
Treść klauzuli informacyjnej dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Bojadła w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojadła – dostępna jest do zapoznania się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojadła.
 
Dokumenty aplikacyjne po zakończonym postępowaniu w sprawie naboru na w/w stanowisko zostaną zwrócone kandydatom na ich wniosek.
Kserokopie dokumentów składane w ramach naboru kandydat potwierdza za zgodność z oryginałem własnoręcznie.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-01-22 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych i opisanych    odpowiednio     kopertach na  adres: Urząd Gminy Bojadła ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła z dopiskiem:
              „Nabór na stanowisko d/s Infrastruktury Technicznej i Komunalnej" w terminie do 22.01.2020 r. do godz. 15.00 ( sekretariat Urzędu ).
W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień jej wpływu do Urzędu Gminy w Bojadłach ( data stempla pocztowego – data nadania nie ma znaczenia ).
 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojadła.
Pracownikiem upoważnionym do bezpośredniego kontaktu z kandydatem jest Sekretarz Gminy Ryszard Piwowar tel. ( 68 329 76 08 ) lub Inspektor ds. kadr Jolanta Kucab (68 3297610)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Piwowar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-07 14:02:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Matysik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-07 14:07:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Matysik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-07 14:07:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony