ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 0050.62.2015Drukuj informację Ogłoszenie numer: 0050.62.2015

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojadłach z filią w Klenicy

Miejsce pracy: Bojadła / Klenica

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach z filią w Klenicy

Data udostępnienia: 2015-11-17

Ogłoszono dnia: 2015-11-17 przez Sebastian Nowak

Termin składania dokumentów: 2015-12-11 13:00:00

Nr ogłoszenia: 0050.62.2015

Zlecający: Wójt Gminy Bojadła

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a. wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
b. co najmniej 5 letni staż pracy w instytucjach kultury w tym minimum 3 lata w bibliotece,
c. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
d. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
e. niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 168),
 
b. Wymagania dodatkowe:
a. znajomość obowiązujących przepisów z zakresu funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych, w tym aktów prawnych związanych z działalnością bibliotek,
b. kursy specjalistyczne z zakresu zarządzania kulturą,
c. znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych na działalność kulturalną,
d. umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office ( Word, Excel),
e. umiejętność pracy w zespole, zdolności organizacyjne, dyspozycyjność,
f. umiejętność podejmowania samodzielnie szybkich decyzji,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. kierowanie działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojadłach i filii w Klenicy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
b. wykonywanie zadań określonych w ustawie o bibliotekach oraz statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojadłach,
c. wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Bibliotece,
d. zapewnienie właściwej organizacji pracy w Bibliotece oraz jej filii,
e. gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Biblioteki, określonymi w uchwale budżetowej Gminy Bojadła na dany rok,
f. gospodarowanie mieniem Biblioteki,
g. przedstawianie wójtowi Gminy Bojadła planów rzeczowych i finansowych, programów, sprawozdań, informacji o działalności Biblioteki,
h. pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na rzecz Biblioteki,
i. współpraca z instytucjami kultury, szkołami oraz organizacjami pożytku publicznego, prowadzącymi działalność kulturalno- oświatową,
j. podejmowanie innych działań dla zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności Gminy Bojadła, oraz upowszechnianie wiedzy i kultury,
k. upowszechnianie i rozwój czytelnictwa na terenie Gminy Bojadła,
 
osoba zatrudniona na stanowisku dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojadłach z filią w Klenicy wykonywać będzie w ramach zawartego stosunku pracy równocześnie pracę bibliotekarza.

V. Wymagane dokumenty:

a. CV,
b. list motywacyjny,
c. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (świadectwa, dyplomy, certyfikaty)
d. kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
e. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe z uwzględnieniem osiągnięć w tym zakresie (świadectwa pracy lub tożsame),
f. pisemną koncepcję funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojadłach, opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu,
g. oświadczenia kandydata:
  • o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do celów rekrutacji,
g. kserokopia dowodu osobistego,
Mile widziane referencje.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2015-12-11 13:00:00
b. Sposób:
W zamkniętej kopercie osobiście lub listem poleconym (liczy się data wpływu do urzędu) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojadłach”
 
c. Miejsce:
Sekretariat Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła,

VII. Informacje dodatkowe:

a. CV, list motywacyjny, oświadczenia składane przez kandydatów muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata,
b. aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem decyduje data wpływu oferty do Urzędu,
c. po upływie terminu składania dokumentów komisja dokona weryfikacji złożonych ofert pod względem formalnym i ogłosi listę kandydatów, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu konkursu,
d. dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do dalszego etapu mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone,
e. z kandydatami, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu komisja przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną, o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,
f. komisja dokona oceny rozpatrywanych ofert po rozmowie z poszczególnymi kandydatami,
g. kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji w siedzibie Biblioteki oraz w dziale księgowości Urzędu Gminy Bojadła, w którym prowadzona jest księgowość Biblioteki,
h. informacja o wynikach konkursu zostanie upubliczniona niezwłocznie po dokonaniu wyboru kandydata na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bojadła i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojadła,
i. przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: 29 grudnia 2015 r.
j. przewidywany termin zatrudnienia: 1 stycznia 2016 r.
Zastrzega się prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sebastian Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Piwowar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-17 14:07:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sebastian Nowak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-17 14:10:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sebastian Nowak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-11-17 14:12:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1576 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony