ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Zespołu Edukacyjnego

Miejsce pracy: Bojadła

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół Edukacyjny w Bojadłach

Data udostępnienia: 2018-04-27

Ogłoszono dnia: 2018-04-27 przez Karol Matysik

Termin składania dokumentów: 2018-05-25 00:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2018

Zlecający: Wójt Gminy Bojadła

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 , 2, 6
oraz § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora
publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły
ponadpodstawowej oraz publicznej placówki (Dz. U z 2017 r. , poz.1597).

V. Wymagane dokumenty:

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego
przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej
placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U z 2017 r. poz. 1587), oferty osób
przystępujących do konkursu muszą zawierać:
 
a) uzasadnienia przystąpienia do konkursu oraz koncepcje funkcjonowania i rozwoju
Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach ,
b) życiorys z opisem pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
nie będącej nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię ( imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt b:
świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub innych dokumentów
potwierdzających okres zatrudnienia,
 
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia , w tym dyplom ukończenia
studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie
zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania
oświatą,
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu
potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim ( Dz. U z 2011 r,. poz. 224 i 455, z 2015 r., poz.
1132 oraz z 2017 r., poz.60) - w przypadku cudzoziemca,
g) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych ( Dz. U z 2017 r., poz. 1311),
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2016 r.
poz., 1721, 1948, 2260, 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530 ) - w przypadku kandydata na
dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.,
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię oceny pracy lub oceny
dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której
mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela ( Dz. U
z 2017 r., poz. 1189) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym ( Dz. U z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku
nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni
praw publicznych,
p) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2016 r.
poz. 922 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-05-25 00:00:00
b. Sposób:
Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych
kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach” w terminie do 25 maja 2018 r.
Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 
c. Miejsce:
1) Bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy 66-130 Bojadła ul. Sulechowska 35 w godzinach urzędowania, albo
2) przesłać pocztą na adres : Urząd Gminy ul. Sulechowska 35 66-130 Bojadła.
W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Bojadła.
W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia ( lekarz medycyny pracy).

VII. Informacje dodatkowe:

 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Kandydat zgłasza się do konkursu z dokumentem tożsamości.
Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia ( lekarz medycyny pracy).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karol Matysik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Doszel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-07 14:23:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Matysik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-07 14:24:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Matysik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-07 14:24:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
792 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony