ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 4/2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: 4/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko konserwatora, elektryka

Miejsce pracy: Bojadła

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Gminy Bojadła

Data udostępnienia: 2018-12-06

Ogłoszono dnia: 2018-12-06 przez Karol Matysik

Termin składania dokumentów: 2018-12-21 00:00:00

Nr ogłoszenia: 4/2018

Zlecający: Wójt Gminy Bojadła

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Preferowane kierunki wykształcenia:  – instalacyjny w branży sanitarnej lub wodociągowej,  elektrycznej lub mechanicznej.
 2. Dobry stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na oferowanym stanowisku.
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 5. Doświadczenie zawodowe.
 6. Mile widziana znajomość zagadnień z zakresu instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, elektrycznych, mechanicznych.
 7. Prawo jazdy kat. B oraz mile widziane T
 8. Umiejętność obsługi komputera.
 9. Uprawnienia elektryczne do 1 kV dla urządzeń, instalacji i sieci z grupy I pkt 2, pkt 4 i pkt 10.
 10. Dyspozycyjność (praca w terenie, praca w dni wolne, praca w nadgodzinach).
 11. Gotowość do pracy w zmianowym systemie czasu pracy obejmujący również soboty, niedziele i święta.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Nadzorowanie procesów technologicznych oczyszczania ścieków i hydroforni na terenie Gminy Bojadła.
 2. Kontrola i obsługa urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków i hydroforni na terenie Gminy Bojadła.
 3. Kontrola i obsługa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz infrastruktury i urządzeń z nimi związanych.
 4. Usuwanie awarii na oczyszczalni ścieków, hydroforniach, sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, przepompowniach ścieków.
 5. Utrzymanie porządku i pielęgnacja zieleni na w/w obiektach.
 6. Przyjmowanie zgłoszeń o awariach.
 7. Prace z wykorzystaniem ciągnika oraz maszyn z nim współpracujących.
 8. Obsługa, eksploatacja i konserwacja zespołów prądotwórczych będących własnością Gminy Bojadła oraz obsługa eksploatacja, konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznych, których właścicielem jest Gmina Bojadła.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1 etat – pełny wymiar czasu pracy.
Umowa na czas określony 3 mcy, następna na czas nieokreślony

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 5. Inne dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadane uprawnienia i umiejętności.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy.
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-12-21 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Bojadłach (w sekretariacie), lub pocztą listem poleconym na adres Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: „Konserwator, elektryk” w terminie do dnia 21.12.2018 r. w godzinach pracy urzędu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Bojadłach  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej /bip.bojadla.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy  przy ul. Sulechowskiej 35 w Bojadłach.
c. Miejsce:
Sekretatiat Urzędu Gminy w Bojadłach

VII. Informacje dodatkowe:

UWAGA
 1. Administratorem danych osobowych jest: Urząd Gminy  Bojadła z siedzibą w Bojadłach, przy ulicy Sulechowskiej 35
 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania  danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy, a także przysługujących uprawnień, można skierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy  Bojadła za pomocą adresu iod@bojadła.pl
 3. Administrator danych osobowych –  przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na w Urzędzie Gminy  Bojadła;
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami w Urzędzie Gminy  Bojadła;
 • w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa pkt 4 odbiorcami  danych osobowych mogą być:
 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest w Urząd Gminy  Bojadła.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem  danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
   z przepisów prawa; 
 
 
 
Wójt
                                                                                                          /-/ Krzysztof Gola

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karol Matysik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Kucab
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-06 11:56:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Karol Matysik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-06 12:07:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Karol Matysik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-06 12:07:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
642 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony