ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2017-05-04
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-15 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bojadła oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 234.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (XLS, 62 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy (DOC, 179.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty (DOC, 54.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenia (DOCX, 26.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie - grupa kapitałowa (DOC, 44.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania w związku z treścią SIWZ (PDF, 756 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania w związku z treścią SIWZ 2 (PDF, 2 MiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 432.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 438.3 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2016-11-14
Termin składania ofert / wniosków
2016-11-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojadłach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 891 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 424.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (PDF, 397.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust.1 (PDF, 748.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udzialu (PDF, 589.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej (PDF, 286.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy (PDF, 379.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym (PDF, 415.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 902.8 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2015-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2015-09-16 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bojadła 01.01.2016-31.12.2017
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia (PDF, 7.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (XLSX, 23.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Umowa sprzedaży energii elektrycznej (PDF, 631.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wzór wniosku (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia art. 22 ust. 1 (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej (DOC, 35.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 534.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 315.5 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2015-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2015-04-13 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa dwóch terenowych lekkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z Gminy Bojadła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 26 lutego 2015 r. (PDF, 133.9 KiB)
 • SIWZ zostanie udostępniona po upublicznieniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 138.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.03.2015 r. (PDF, 195.9 KiB)
 • SIWZ - Dostawa dwóch lekkich pojazdów bojowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bojadła (upubliczniona 03.03.2015 r.) (PDF, 1.4 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 686.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 (PDF, 1.2 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 353.3 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2014-03-21
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-31 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ - Nadzór inwestorski nad kanalizacją w Klenicy (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 544.9 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2014-03-13
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-28 10:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 3.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1021.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (XLSX, 49.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - uzupełniony (PDF, 175.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 (PDF, 4 MiB)
 • Załącznik nr 1 (XLSX, 19.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 (PDF, 406.8 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ nr 1 (PDF, 452.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 767.4 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2014-03-05
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia (PDF, 4.8 MiB)
 • SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 .– Projekt budowlano-wykonawczy wraz z BIOZ i z rysunkami (RAR, 22.5 MiB)
 • Załącznik nr 10.– Przedmiar robot SAN (PDF, 14.8 MiB)
 • Załącznik nr 11.– STWIOR SAN (PDF, 374.6 KiB)
 • Załącznik nr 12.– Projekt budowlano-wykonawczy wraz z BIOZ i z rysunkami (RAR, 6.8 MiB)
 • Załącznik nr 13.– Przedmiar robot DROG (PDF, 994.4 KiB)
 • Załącznik nr 14. – STWIOR DROG (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 15.– Pozwolenie Starostwo (PDF, 1022.5 KiB)
 • Załącznik nr 16.– Pozwolenie LUW (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 17.– Branża elektryczna – projekt + rysunki (RAR, 4.5 MiB)
 • Załącznik nr 18.– Dokumentacja geotechniczna (PDF, 3.2 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 681.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 (PDF, 389.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 (PDF, 930.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4 (PDF, 290.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 5 (PDF, 346.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 571.6 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2014-01-27
Termin składania ofert / wniosków
2014-02-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wokół szkoły w miejscowości Bojadła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 3.4 MiB)
 • Projekt budowlany wraz z BIOZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu - plansza zbiorcza (PDF, 924.6 KiB)
 • Rys. 2 - Plan sytuacyjny (PDF, 943.3 KiB)
 • Rys. 3 - Kolorystyka i rozmieszczenie boisk (PDF, 440.7 KiB)
 • Rys. 4 - Przekroje (PDF, 722.6 KiB)
 • Rys. 5 - Plan sytuacyjny (PDF, 492.9 KiB)
 • S-1 - Plan sytuacyjny - drenaż (PDF, 859.2 KiB)
 • S-2 - Profil podłużny (PDF, 480.5 KiB)
 • Przekrój - koszykówka - wzór (PDF, 240.6 KiB)
 • Przekrój - siatkówka - wzór (PDF, 365.3 KiB)
 • Przekrój bramki - wzór (PDF, 187.6 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 767 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 51.9 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 170.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 665.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 (PDF, 494 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ nr 1 (PDF, 606.1 KiB)
 • Rozdział II - Wzór umowy - poprawiony (PDF, 546.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 (PDF, 340.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 1.7 MiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2013-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2013-12-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Bojadła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 4.1 MiB)
 • Dokumentacja techniczna - przedszkole - branża instalacyjna (RAR, 5.9 MiB)
 • Dokumentacja techniczna - przedszkole - branża ogólnobudowlana (RAR, 5.5 MiB)
 • Dokumentacja techniczna - szkoła - branża instalacyjna (RAR, 7.4 MiB)
 • Dokumentacja techniczna - szkoła - branża ogólnobudowlana (RAR, 4.8 MiB)
 • Dokumentacja techniczna - urząd gminy - branża instalacyjna (RAR, 6.3 MiB)
 • Dokumentacja techniczna - urząd gminy - branża ogólnobudowlana (RAR, 4.1 MiB)
 • SIWZ - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Bojadła (PDF, 1.2 MiB)
 • Przedmiary + kosztorysy (RAR, 2.1 MiB)
 • Pozwolenie na budowę - Szkoła Podstawowa (PDF, 848.1 KiB)
 • Pozwolenie na budowę - Urząd Gminy (PDF, 871.9 KiB)
 • Pozwolenie na budowę - Przedszkole (PDF, 880.8 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ nr 1 (PDF, 620.3 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 (PDF, 564.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ – Doświadczenie zawodowe – poprawiony (PDF, 452.2 KiB)
 • Przedmiary - wersja do edycji (RAR, 56.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 194.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 2.2 MiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2013-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2013-10-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Pyrnik i Młynkowo w Gminie Bojadła
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 3 MiB)
 • Dokumentacja techniczna - Pyrnik (RAR, 6.7 MiB)
 • Dokumentacja techniczna - Młynkowo (RAR, 6.6 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 789.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 199.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 (PDF, 196.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 (PDF, 253 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 430.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji