ˆ

Wyniki

Szczegóły informacji

Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bojadła

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Bojadła

Finansowanie: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr UZP: 557590-N-2018 z dnia 2018-06-05 r.

Termin składania ofert / wniosków: 2018-06-20 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-06-20 09:30:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy w Bojadłach, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła - pokój nr 8 (sekretariat urzędu)

Ogłoszono dnia: 2018-06-05 przez Grzegorz Bosy

Treść:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w Bojadłach ze studni głębinowych do stacji hydroforni, który zaopatruje w wodę do celów bytowo-gospodarczych mieszkańców gminy Bojadła.
 
Długość wodociągu  L=535m o średnicy PE225 mm SDR 11, na co składa się:
L= 535m + podejścia do urządzeń 5m PE 225 SDR 11 = 540m
zasuwa O 200 z uszczelnieniem miękkim - 3 szt.
Połączenie rurociągów z zasuwami wykonać za pomocą odpowiednich kołnierzy.
 
Projektuje się ułożenie przewodów na głębokości ok. 1,5 m od powierzchni terenu
do góry przewodu wodociągowego. Na załamaniach i łukach sieci zastosować bloki
oporowe betonowe. Na 20 cm obsypce należy położyć niebieską taśmę ostrzegawczą.
 
Nie ma możliwości montażu hydrantu na proj. sieci.
 
Po wpięciu nowego rurociągu do stacji uzdatniania wody oraz pomp głębinowych należy zabezpieczyć starą sieć wodociągową poprzez zaślepienie jego ujść np. poprzez wstawienie dekli lub zaślepek itp.
 
Po zakończeniu prac koniecznym jest wykonanie prób szczelności ułożonego przewodu wodociągowego. Po pozytywnych próbach szczelności należy przepłukać sieć czystą wodą, a następnie poddać ją dezynfekcji wodnym podchlorynem sodu. Następnie należy wykonać badania bakteriologiczne, celem sprawdzenia czy woda spełnia wymogi wody do picia, zgodnie z rozporządzeniem RMZ w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej. Badania muszą zostać wykonane na stacji SUW Bojadła oraz w budynkach pobierających wodę z przedmiotowego wodociągu tj.
- Klenica, Szkoła Podstawowa, sanitariat na parterze
- Bojadła, Urząd Gminy, sanitariat na I piętrze.
 
Dla ww. obiektów muszą zostać pobrane minimum po jednej próbce, w ramach której dla każdego z punktów zostaną zbadane poniższe parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne:
- Escherichia coli (E. coli)
- Bakterie grupy coli
- Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C
- Enterokoki
- Barwa
- Mętność
- Smak
- Zapach
- Stężenie jonów wodoru (pH)
- Przewodność elektryczna
- Amonowy jon
- Azotyny.
 
W skład robót wchodzi również modernizacja szafy sterowniczej w budynku hydroforni. W tym celu w/w szafę należy zmodernizować oraz zamontować falowniki dla pomp głębinowych ujęcia wody pitnej w miejscowości Bojadła. Wykonać instalację umożliwiającą przekazanie sygnałów alarmowych dla poszczególnych numerów
komórkowych za pomocą modułu GSM o zaniku napięcia w hydroforni i komunikacie
włamania. Modernizacja szafy sterowniczej będzie miała na celu automatyczne jak
i manualne przełączanie pomp głębinowych.
 
Roboty polegające na włączeniu nowo wybudowanego  odcinka sieci wodociągowej do istniejących studni głębinowych oraz hydroforni nie mogą spowodować przerw w dostawie wody do odbiorców dłuższych niż 10 godzin. Prace polegające na włączeniu nowej sieci do w/w obiektów należy uzgadniać z zarządcą sieci tj. Gminą Bojadła z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.
 
Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in.:
- protokoły prób szczelności,
- protokoły odtworzenia nawierzchni dróg,
- aktualne wyniki badań wody,
- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy,
- inwentaryzacja geodezyjna wodociągu z klauzulą ośrodka dokumentacji geodezyjnej,
- oświadczenia kierownika budowy,
- oświadczenie gwarancyjne wykonanych robót
Oraz pozostałe dokumenty m.in. celem przedłożenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Bojadła
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Bosy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Bosy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-05 09:29:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Bosy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-05 09:41:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Bosy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-07-18 10:24:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4544 raz(y)