ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ROZBUDOWA SUW W BOJADŁACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI KLENICA

Status: ogłoszony

Tryb: tryb podstawowy art. 275 pkt.1 PZP

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Bojadła

Finansowanie: środki własne oraz z Funduszu Polski Ład

Nr UZP: 2023BZP 00135231/01

Termin składania ofert / wniosków: 2023-04-05 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-04-05 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Ogłoszono dnia: 2023-03-14 przez

Załączniki