ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-09 2018-04-24 10:00:00 Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez budowę 19 przydomowych oczyszczalni ścieków rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 7.3 MiB)
 • SIWZ - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Część I i II (PDF, 1.2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - do edycji (DOCX, 123.3 KiB)
 • Zalacznik nr 1a do SIWZ - Zestawienie kosztowe POS Bojadła (XLSX, 14.5 KiB)
 • 01. Lista POŚ - Gmina Bojadła (PDF, 209.8 KiB)
 • 02 Plany sytuacyjne [nr katalogowy] (RAR, 5.8 MiB)
 • 03 Opisy techniczne i strony tytułowe [nr katalogowy] (RAR, 5.6 MiB)
 • 04 Opinie gruntowo-wodne lub hydrologiczne [nr katalogowy] - Część 1 (RAR, 5.7 MiB)
 • 04 Opinie gruntowo-wodne lub hydrologiczne [nr katalogowy] - Część 2 (RAR, 4.8 MiB)
 • 05 Rysunki szczegółowe (RAR, 5.3 MiB)
 • 06 Uzgodnienia branżowe [nr katalogowy] (RAR, 2.9 MiB)
 • 07 Poglądowe przedmiary robót (RAR, 680 KiB)
 • 08 STWiOR (RAR, 2.6 MiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym (PDF, 437.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 939.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500108582-N-2018 (PDF, 1.8 MiB)
2 2017-10-31 2017-11-09 10:00:00 Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojadłach. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 609516-N-2017 z dnia 2017-10-31 (PDF, 5.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 939.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 514.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (PDF, 398.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust.1 (PDF, 749.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udzialu (PDF, 590.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej (PDF, 286.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy (PDF, 384.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wykaz dostaw (PDF, 435.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 434.8 KiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym (PDF, 441.8 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 951.1 KiB)
3 2017-05-04 2017-05-15 11:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bojadła oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 234.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (XLS, 62 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy (DOC, 179.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz oferty (DOC, 54.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ- oświadczenia (DOCX, 26.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie - grupa kapitałowa (DOC, 44.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania w związku z treścią SIWZ (PDF, 756 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania w związku z treścią SIWZ 2 (PDF, 2 MiB)
 • Protokół z otwarcia ofert (PDF, 432.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 438.3 KiB)
4 2016-11-14 2016-11-22 10:00:00 Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu pożarniczego ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojadłach rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 891 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 424.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (PDF, 397.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie z art. 25a ust.1 (PDF, 748.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art 25a ust. 1 ustawy Pzp - warunki udzialu (PDF, 589.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej (PDF, 286.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy (PDF, 379.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja z publicznego otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym (PDF, 415.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 902.8 KiB)
5 2015-09-07 2015-09-16 13:00:00 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Bojadła 01.01.2016-31.12.2017 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia (PDF, 7.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (XLSX, 23.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Umowa sprzedaży energii elektrycznej (PDF, 631.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wzór wniosku (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia art. 22 ust. 1 (DOC, 29.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej (DOC, 35.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 534.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 315.5 KiB)
6 2015-02-26 2015-04-13 09:00:00 Dostawa dwóch terenowych lekkich pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP z Gminy Bojadła rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 26 lutego 2015 r. (PDF, 133.9 KiB)
 • SIWZ zostanie udostępniona po upublicznieniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (PDF, 138.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.03.2015 r. (PDF, 195.9 KiB)
 • SIWZ - Dostawa dwóch lekkich pojazdów bojowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Bojadła (upubliczniona 03.03.2015 r.) (PDF, 1.4 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 686.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 (PDF, 1.2 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 353.3 KiB)
7 2014-03-21 2014-03-31 09:00:00 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania inwestycyjnego - budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 4.5 MiB)
 • SIWZ - Nadzór inwestorski nad kanalizacją w Klenicy (PDF, 1.3 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 544.9 KiB)
8 2014-03-13 2014-03-28 10:30:00 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bojadła wraz z jednostkami organizacyjnymi rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 3.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1021.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (XLSX, 49.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - uzupełniony (PDF, 175.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 (PDF, 4 MiB)
 • Załącznik nr 1 (XLSX, 19.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 (PDF, 406.8 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ nr 1 (PDF, 452.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 767.4 KiB)
9 2014-03-05 2014-03-21 09:00:00 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia (PDF, 4.8 MiB)
 • SIWZ - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompowniami ścieków w miejscowości Klenica (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 .– Projekt budowlano-wykonawczy wraz z BIOZ i z rysunkami (RAR, 22.5 MiB)
 • Załącznik nr 10.– Przedmiar robot SAN (PDF, 14.8 MiB)
 • Załącznik nr 11.– STWIOR SAN (PDF, 374.6 KiB)
 • Załącznik nr 12.– Projekt budowlano-wykonawczy wraz z BIOZ i z rysunkami (RAR, 6.8 MiB)
 • Załącznik nr 13.– Przedmiar robot DROG (PDF, 994.4 KiB)
 • Załącznik nr 14. – STWIOR DROG (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 15.– Pozwolenie Starostwo (PDF, 1022.5 KiB)
 • Załącznik nr 16.– Pozwolenie LUW (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 17.– Branża elektryczna – projekt + rysunki (RAR, 4.5 MiB)
 • Załącznik nr 18.– Dokumentacja geotechniczna (PDF, 3.2 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 681.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 (PDF, 389.4 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 (PDF, 930.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4 (PDF, 290.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 5 (PDF, 346.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 571.6 KiB)
10 2014-01-27 2014-02-12 09:00:00 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wokół szkoły w miejscowości Bojadła rozstrzygnięty
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1 MiB)
 • Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 3.4 MiB)
 • Projekt budowlany wraz z BIOZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Rys. 1 - Projekt zagospodarowania terenu - plansza zbiorcza (PDF, 924.6 KiB)
 • Rys. 2 - Plan sytuacyjny (PDF, 943.3 KiB)
 • Rys. 3 - Kolorystyka i rozmieszczenie boisk (PDF, 440.7 KiB)
 • Rys. 4 - Przekroje (PDF, 722.6 KiB)
 • Rys. 5 - Plan sytuacyjny (PDF, 492.9 KiB)
 • S-1 - Plan sytuacyjny - drenaż (PDF, 859.2 KiB)
 • S-2 - Profil podłużny (PDF, 480.5 KiB)
 • Przekrój - koszykówka - wzór (PDF, 240.6 KiB)
 • Przekrój - siatkówka - wzór (PDF, 365.3 KiB)
 • Przekrój bramki - wzór (PDF, 187.6 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 767 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 51.9 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 170.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 665.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 (PDF, 494 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ nr 1 (PDF, 606.1 KiB)
 • Rozdział II - Wzór umowy - poprawiony (PDF, 546.9 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 3 (PDF, 340.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 1.7 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Bojadłach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu